Voľné pracovné miesto - Vedúci ekonomického oddelenia

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta Vedúci ekonomického oddelenia Štátnej filharmónie Košice

Predkladaný termín nástupu: dohodou

Miesto výkonu práce: Moyzesova 66, 040 01 Košice

Ponúkaný plat (brutto): v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Druh pracovného pomeru:

 • plný pracovný úväzok 37,5 hod. týždenne
 • pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 1 rok s možnosťou jej predĺženia na dobu neurčitú

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo 2 stupňa v ekonomickom odbore

Požadovaná prax:

 • prax v danej oblasti min. 5 rokov, výnimka je možná a bude posudzovaná individuálne
 • skúsenosti nadobudnuté v príspevkových alebo rozpočtových organizáciách výhodou
 • skúsenosť s vedením tímu zamestnancov

Ďalšie požadované znalosti:

 • znalosť právnych predpisov podvojného účtovníctva so zameraním na verejnú správu, účtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizácií
 • znalosť platnej účtovnej, daňovej a rozpočtovej legislatívy
 • znalosti legislatívy z oblasti správy majetku štátu, finančnej kontroly, zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ďalších súvisiacich právnych predpisov
 • znalosť legislatívy z oblasti DPH
 • znalosť ďalších platných právnych predpisov vzťahujúcich sa k výkonu činností podľa pracovnej náplne

Iné požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov
 • znalosť práce s PC na profesionálnej úrovni
 • znalosť práce s programom SOFTIP výhodou

Osobnostné predpoklady:

 • analytické a logické myslenie
 • aktívny prístup k práci
 • schopnosť samostatného rozhodovania
 • schopnosť rýchlej orientácie v problematike
 • precíznosť, zmysel pre detail a poriadok
 • schopnosť riešiť krízové situácie
 • spoľahlivosť, dôslednosť, zodpovednosť, diskrétnosť

Náplň práce:

 • Komplexné riadenie, vedenie, organizácia a zodpovednosť za činnosť ekonomického oddelenia ŠfK.
 • Usmerňovanie spracovávania ročnej účtovnej uzávierky ako podklad pre záverečný účet.   zabezpečovanie včasného zostavenia účtovných uzávierok a výkazov o hospodárení.
 • Práca v informačnom systéme Štátnej pokladnice.
 • Rozpracúvanie metodiky účtovníctva v ŠfK, sledovanie aktuálnych zmien v účtovnej legislatíve a predpisoch a kontrola účtovných operácií podľa platnej legislatívy - posudzovanie správnosti účtovných dokladov z účtovného a daňového hľadiska.
 • Samostatné zostavovanie a zabezpečovanie včasného zostavenia účtovných závierok, výkazov o hospodárení, účtovných výkazov, vyhodnotení spoločenských podujatí a ich štatistické spracovávanie, vypracúvanie rozborov hospodárskych výsledkov ŠfK.
 • Kontrola správnosti a zodpovednosť za správnosť všetkých účtovných dokladov, podkladov operatívnej evidencie, ich predkontovanie a príprava na spracovanie, zodpovednosť za správnosť účtovných zápisov a účtovných uzávierok voči nadriadenému orgánu a štátnemu rozpočtu.
 • Spracovávanie vnútorných predpisov a metodických pokynov z ekonomickej oblasti.
 • Usmerňovanie a dohľad nad predajom a vyúčtovaním rôznych druhov vstupeniek, bulletinov, CD nosičov, reklám, sponzorov, ako aj iných akcií súvisiacich s prenájmami ŠfK.
 • Vypracúvanie príslušných daňových priznaní a vybavovanie poisťovacích záležitostí ŠfK, vypracúvanie podkladov pre finančné a daňové orgány, orgány Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne a pod.
 • Zabezpečovanie kontroly a sledovanie hospodárnosti využívania finančných prostriedkov ŠfK, vykonávanie ekonomických rozborov.
 • Kontrolovanie zostatkov na účtoch, vypracúvanie prehľadov dlžníkov a veriteľov a zabezpečovanie likvidácie a vymáhania.
 • Kompletizovanie všetkých výstupov účtovníctva ŠfK, podieľanie sa na plánovaní dlhodobej a operatívnej ekonomickej stratégie ŠfK.
 • Zabezpečovanie inventarizácie majetku ŠfK.

Informácie o výberovom konaní:

            V prípade, že Vás pozícia zaujala a spĺňate stanovené požiadavky, zašlite nám, prosím, Váš štruktúrovaný životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania v termíne do 30.6.2019 poštou na adresu sídla Štátnej filharmónie Košice, alebo e-mailom na adresu: sfk@sfk.sk.

            ŠfK si vyhradzuje právo kontaktovať len tých uchádzačov, ktorí budú spĺňať požiadavky a postúpia tak do užšieho výberového konania. Uchádzači, ktorí nebudú zaradení do užšieho výberového konania budú o tejto skutočnosti informovaní e-mailovou poštou.

Kontaktné údaje:

Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 040 01 Košice, www.sfk.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Helena Petrovičová, tel.č.:055/2453104, e-mail: helena.petrovicova@sfk.sk

 

Informácia o spracovaní a ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie (výberové konanie) podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Názov organizácie: Štátna filharmónia Košice

Sídlo: Moyzesova 66, 040 014 Košice

IČO: 00 164 844

Kontakt na zodpovednú osobu: gdpr@sfk.sk

Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov na účely výberového konania:

            V súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) Štátna filharmónia Košice, ako prevádzkovateľ poskytuje nasledovné informácie:

 1. Účelom spracúvania osobných údajov je výberové konanie na obsadenie pracovného miesta, vo vzťahu ku ktorému uchádzač, ako dotknutá osoba podáva žiadosť o zaradenie do výberového konania a dokladá nevyhnutné dokumenty vyžadované zo strany prevádzkovateľa v súlade osobitnými predpismi.
 2. Spracúvanie osobných údajov na účely výberového konania sa vykonáva na základe žiadosti dotknutej osoby v rámci predzmluvných vzťahov bez súhlasu dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Oprávnený záujem prevádzkovateľa sa pri spracúvaní osobných údajov neuplatňuje.
 3. Osobné údaje nie sú poskytované príjemcom, ak osobitný zákon neustanoví inak. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa neuskutočňuje, prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať. Prevádzkovateľ nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie.
 4. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nebolo možné sa zúčastniť výberového konania.
 5. Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú po dobu trvania výberového konania a následne po dobu 5 rokov vymedzenú v registratúrnom pláne ŠfK v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Osobné údaje uvedené v zamietnutých žiadostiach o prijatie do zamestnania sa spracúvajú a uchovávajú po dobu trvania výberového konania a následne po dobu 5 rokov vymedzenú v registratúrnom pláne ŠfK. Po uplynutí týchto dôb sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Neúspešným uchádzačom prevádzkovateľ vráti nasledovné dokumenty: životopis.

Ochrana práv dotknutých osôb:

            Uchádzač je v súlade s čl. 15 až 22 GDPR oprávnený prostredníctvom žiadosti uplatniť si nasledovné práva dotknutých osôb:

 1. právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
 2. právo na prístup k osobným údajom (kópiu/odpis svojich osobných údajov), vrátane relevantných informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov,
 3. právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
 4. právo na výmaz osobných údajov,
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. právo na prenosnosť osobných údajov.

            Právo namietať a právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa na účely výberového konania neuplatňuje. Uchádzač je oprávnený podať žiadosť o výkon práv:

 1. písomne doručením žiadosti osobne do podateľne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa,
 2. elektronicky prostredníctvom e-mailu: gdpr@sfk.sk.

            Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva, má právo podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, tel.+421/2/32313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Menu

Vyhľadávanie

Vstupenková pokladnica

Kontakt:
Dom umenia - Moyzesova 66, Košice
+421 55 2453 123
(len počas pokladničných hodín)
vstupenky@sfk.sk
Otváracie hodiny
PO-ŠT: 14:00 - 17:00
PI, SO, NE: Zatvorené

Večerná pokladnica ŠfK je otvorená hodinu pred koncertom a predáva vstupenky iba na aktuálny večerný koncert.

Dom umenia

Adresa:
Moyzesova 66
040 01 Košice
e-mail: sfk@sfk.sk
Spojenie MHD:
Električky: 2, 4, 6, 7
Autobusy: 12, 15, 16, 71, 72
Google maps 

Privátna zóna:

Newsletter:

Zadaním emailovej adresy vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania noviniek emailom. Viac info.


Copyright Štátna filharmónia Košice © 2018. All Rights Reserved. Design by lenkine. Runs on Audience Toolkit.

Tento web používa cookies.  Viac informácií.