Voľné pracovné miesto - personalista

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta  personalistu  Štátnej filharmónie Košice.

Predkladaný termín nástupu: 1. marca 2020

Miesto výkonu práce: Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice

Ponúkaný plat (brutto): v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Druh pracovného pomeru:

 • plný pracovný úväzok 37,5 hod. týždenne
 • pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 1 rok s možnosťou jej predĺženia na dobu neurčitú

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • Úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa

Požadovaná prax:

 • prax v oblasti personálnej práce príspevkovej/rozpočtovej organizácie min. 5 rokov
 • prax v oblasti spracovávania mzdovej agendy príspevkovej/rozpočtovej organizácie výhodou

Požadované odborné znalosti:

 • Výborná znalosť zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • Výborná znalosť zákona č.552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • Výborná znalosť zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Znalosť ďalších platných právnych predpisov vzťahujúcich sa k práci v personálnej a mzdovej oblasti.
 • Vítané sú znalosti spracovávania miezd v príspevkovej/rozpočtovej organizácii.
 • Vítané sú znalosti z oblasti rozpočtovania a financovania príspevkovej/rozpočtovej organizácie v oblasti čerpania mzdových prostriedkov.

Iné požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, PowerPoint) na profesionálnej úrovni
 • znalosť práce s programom SOFTIP

Osobnostné predpoklady:

 • spoľahlivosť, dôslednosť a precíznosť
 • diskrétnosť
 • komunikatívnosť
 • analytické a logické myslenie
 • aktívny prístup k práci
 • schopnosť samostatného rozhodovania
 • schopnosť rýchlej orientácie v problematike
 • schopnosť riešiť krízové situácie a odolnosť voči stresu

Náplň práce:

 • Samostatné zabezpečovanie odbornej práce na úseku personálnej politiky zamestnávateľa.
 • Spracovávanie prehľadov a analýz ľudských zdrojov z pohľadu potrieb rozvoja organizácie (zdroje, kvalifikačná a profesijná štruktúra, odborné vzdelávanie) pre potreby organizácie a pre potreby nadriadených orgánov.
 • Zabezpečovanie výkonu prác spojených s výberom zamestnancov, prípravou konkurzných a výberových konaní u zamestnávateľa.
 • Zabezpečovanie výkonu prác spojených s prijímaním, preraďovaním a prepúšťaním zamestnancov, vrátane zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Vedenie osobných spisov zamestnancov, vrátane zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Komunikácia so sociálnou a zdravotnou poisťovňou.
 • Zabezpečovanie odmeňovania zamestnancov, vypracovanie zásad realizácie odmeňovania, zabezpečovanie dodržiavania zákona o výkone práce vo verejnom záujme a zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a súvisiacich predpisov.
 • Spracovanie mzdových analýz a platových inventúr pre nadriadené orgány.
 • Spracovanie analýz, štatistických prehľadov a správ o stave zamestnanosti, zamestnancoch, ich kvalifikačnej a vekovej štruktúre a ďalšie štatistické zisťovania podľa potrieb zamestnávateľa a nadriadených orgánov.
 • Vedenie agendy zamestnancov so zdravotným postihnutím, vypracovávanie štatistických zisťovaní a komunikácia s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Vedenie agendy zamestnávania cudzincov, komunikácia s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Spolupráca s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Pracovnou zdravotnou službou zamestnávateľa, príprava podkladov, vedenie predpísanej dokumentácie, vypracovávanie štatistických zisťovaní, zabezpečovanie pravidelných preventívnych lekárskych prehliadok zamestnancov.
 • Spolupráca na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a úseku ochrany pred požiarmi.

Výhody:

 • práca v stabilnej a prestížnej organizácii
 • možnosti ďalšieho vzdelávania a osobnostného rozvoja
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona
 • doplnkové dôchodkové poistenie
 • spoločenské aktivity

Informácie o výberovom konaní:

V prípade, že Vás pozícia zaujala a spĺňate stanovené požiadavky, zašlite nám, prosím, Váš štruktúrovaný životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania v termíne do 24. januára 2020 poštou na adresu sídla Štátnej filharmónie Košice, alebo e-mailom na adresu: sfk@sfk.sk.

ŠfK si vyhradzuje právo kontaktovať len tých uchádzačov, ktorí budú spĺňať požiadavky a postúpia tak do užšieho výberového konania. Zamestnávateľ rozhodne o obsadení pracovného miesta na základe posúdenia z hľadiska znalostí, schopností a odbornej praxe uchádzača na výkon práce vo verejnom záujme.

Uchádzači, ktorí nebudú zaradení do užšieho výberového konania budú o tejto skutočnosti informovaní e-mailovou poštou.

Kontaktné údaje:

Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 040 01 Košice, www.sfk.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Helena Petrovičová, tel.č.:055/2453104, e-mail: helena.petrovicova@sfk.sk

Informácia o spracovaní a ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie (výberové konanie) podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Názov organizácie: Štátna filharmónia Košice

Sídlo: Moyzesova 66, 040 014 Košice

IČO: 00 164 844

Kontakt na zodpovednú osobu: gdpr@sfk.sk

Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov na účely výberového konania:

V súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) Štátna filharmónia Košice, ako prevádzkovateľ poskytuje nasledovné informácie:

 1. Účelom spracúvania osobných údajov je výberové konanie na obsadenie pracovného miesta, vo vzťahu ku ktorému uchádzač, ako dotknutá osoba podáva žiadosť o zaradenie do výberového konania a dokladá nevyhnutné dokumenty vyžadované zo strany prevádzkovateľa v súlade osobitnými predpismi.
 2. Spracúvanie osobných údajov na účely výberového konania sa vykonáva na základe žiadosti dotknutej osoby v rámci predzmluvných vzťahov bez súhlasu dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Oprávnený záujem prevádzkovateľa sa pri spracúvaní osobných údajov neuplatňuje.
 3. Osobné údaje nie sú poskytované príjemcom, ak osobitný zákon neustanoví inak. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa neuskutočňuje, prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať. Prevádzkovateľ nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie.
 4. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nebolo možné sa zúčastniť výberového konania.
 5. Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú po dobu trvania výberového konania a následne po dobu 5 rokov vymedzenú v registratúrnom pláne ŠfK v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Osobné údaje uvedené v zamietnutých žiadostiach o prijatie do zamestnania sa spracúvajú a uchovávajú po dobu trvania výberového konania a následne po dobu 5 rokov vymedzenú v registratúrnom pláne ŠfK. Po uplynutí týchto dôb sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Ochrana práv dotknutých osôb:

Uchádzač je v súlade s čl. 15 až 22 GDPR oprávnený prostredníctvom žiadosti uplatniť si nasledovné práva dotknutých osôb:

 1. právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
 2. právo na prístup k osobným údajom (kópiu/odpis svojich osobných údajov), vrátane relevantných informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov,
 3. právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
 4. právo na výmaz osobných údajov,
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. právo na prenosnosť osobných údajov.

Právo namietať a právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa na účely výberového konania neuplatňuje. Uchádzač je oprávnený podať žiadosť o výkon práv:

 1. písomne doručením žiadosti osobne do podateľne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa,
 2. elektronicky prostredníctvom e-mailu: gdpr@sfk.sk.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva, má právo podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, tel.+421/2/32313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Menu

Vyhľadávanie

Vstupenková pokladnica

Kontakt:
Dom umenia - Moyzesova 66, Košice
+421 55 2453 123
(len počas pokladničných hodín)
vstupenky@sfk.sk
Otváracie hodiny
PO-ŠT: 14:00 - 17:00
PI, SO, NE: Zatvorené

Večerná pokladnica ŠfK je otvorená hodinu pred koncertom a predáva vstupenky iba na aktuálny večerný koncert.

Dom umenia

Adresa:
Moyzesova 66
040 01 Košice
e-mail: sfk@sfk.sk
Spojenie MHD:
Električky: 2, 4, 6, 7
Autobusy: 12, 15, 16, 71, 72
Google maps 


Štátna filharmónia Košice je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Privátna zóna:

Newsletter:

Zadaním emailovej adresy vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania noviniek emailom. Viac info.


Copyright Štátna filharmónia Košice © 2018. All Rights Reserved. Design by lenkine. Runs on Audience Toolkit.

Tento web používa cookies.  Viac informácií.