Voľné pracovné miesto - pokladník vstupenkovej pokladnice

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesto pokladník vstupenkovej pokladnice Štátnej filharmónie Košice.

Predkladaný termín nástupu: dohodou

Miesto výkonu práce: Moyzesova 66, 040 01 Košice

Ponúkaný plat (brutto): v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Druh pracovného pomeru:

 • skrátený pracovný úväzok 20 hod. týždenne
 • pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 1 rok s možnosťou jej predĺženia na dobu neurčitú

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • Úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo 2. stupňa

Požadovaná prax:

 • v oblasti predaja vstupeniek prostredníctvom predajných systémov
 • v pokladničnej práci (vedenie pokladničnej knihy, vyhotovovanie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov)

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov
 • znalosť práce s PC na profesionálnej úrovni
 • orientácia v oblasti vážnej hudby

Jazykové znalosti:

 • anglický jazyk - aktívne

Osobnostné predpoklady:

 • výborné komunikatívne a predajné zručnosti,
 • výborné verbálne i písomné prezentačné zručnosti,
 • kultivované vystupovanie,
 • schopnosť riešiť krízové situácie,
 • logické a analytické myslenie,
 • tvorivý a aktívny prístup k práci,
 • spoľahlivosť, dôslednosť, zodpovednosť, samostatnosť, diskrétnosť,
 • praktické myslenie, precíznosť a zmysel pre detail.

Náplň práce:

 • Zabezpečovanie predaja vstupeniek, abonentiek, bulletinov ŠfK a hmotná zodpovednosť za ich predaj, vyplácanie a preberanie peňažnej hotovosti prostredníctvom predajných systémov.
 • Podávanie informácií návštevníkom ŠfK o konaných koncertoch ŠfK, o programe, umeleckej obsadenosti koncertov a ich obsahu, poradenstvo návštevníkom ŠfK pri výbere koncertov ŠfK.
 • Vedenie a vykonávanie predpísanej evidencie a zodpovednosť za dodržanie predpisov súvisiacich s pokladničnou agendou.
 • Zodpovednosť za odvod tržby, predaj bulletinov a vyúčtovanie, dodržiavanie pokladničného limitu, spracovanie, včasné predloženie, evidenciu a vyúčtovanie kultúrnych poukazov systémom on-line prostredníctvom PC.

Informácie o výberovom konaní:

            V prípade, že Vás pracovná pozícia zaujala a spĺňate stanovené požiadavky, zašlite nám, prosím, Váš štruktúrovaný životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania v termíne najneskôr do 30.10.2019 poštou na adresu sídla Štátnej filharmónie Košice, alebo e-mailom na adresu: sfk@sfk.sk.

Kontaktné údaje:

Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 040 01 Košice

www.sfk.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Helena Petrovičová, tel. č.: 055/2453104, e-mail: helena.petrovicova@sfk.sk

 

Informácia o spracovaní a ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie (výberové konanie) podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Názov organizácie: Štátna filharmónia Košice

Sídlo: Moyzesova 66, 040 014 Košice

IČO: 00 164 844

Kontakt na zodpovednú osobu: gdpr@sfk.sk

Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov na účely výberového konania:

            V súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) Štátna filharmónia Košice, ako prevádzkovateľ poskytuje nasledovné informácie:

 1. Účelom spracúvania osobných údajov je výberové konanie na obsadenie pracovného miesta, vo vzťahu ku ktorému uchádzač, ako dotknutá osoba podáva žiadosť o zaradenie do výberového konania a dokladá nevyhnutné dokumenty vyžadované zo strany prevádzkovateľa v súlade osobitnými predpismi.
 2. Spracúvanie osobných údajov na účely výberového konania sa vykonáva na základe žiadosti dotknutej osoby v rámci predzmluvných vzťahov bez súhlasu dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Oprávnený záujem prevádzkovateľa sa pri spracúvaní osobných údajov neuplatňuje.
 3. Osobné údaje nie sú poskytované príjemcom, ak osobitný zákon neustanoví inak. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa neuskutočňuje, prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať. Prevádzkovateľ nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie.
 4. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nebolo možné sa zúčastniť výberového konania.
 5. Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú po dobu trvania výberového konania a následne po dobu 5 rokov vymedzenú v registratúrnom pláne ŠfK v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Osobné údaje uvedené v zamietnutých žiadostiach o prijatie do zamestnania sa spracúvajú a uchovávajú po dobu trvania výberového konania a následne po dobu 5 rokov vymedzenú v registratúrnom pláne ŠfK. Po uplynutí týchto dôb sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Ochrana práv dotknutých osôb:

            Uchádzač je v súlade s čl. 15 až 22 GDPR oprávnený prostredníctvom žiadosti uplatniť si nasledovné práva dotknutých osôb:

 1. právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
 2. právo na prístup k osobných údajov (kópiu/odpis svojich osobných údajov), vrátane relevantných informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov,
 3. právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
 4. právo na výmaz osobných údajov,
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. právo na prenosnosť osobných údajov.

            Právo namietať a právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa na účely výberového konania neuplatňuje. Uchádzač je oprávnený podať žiadosť o výkon práv:

 1. písomne doručením žiadosti osobne do podateľne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa
 2. elektronicky prostredníctvom e-mailu: gdpr@sfk.sk.

            Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva má právo podať na úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania.

Menu

Vyhľadávanie

Vstupenková pokladnica

Kontakt:
Dom umenia - Moyzesova 66, Košice
+421 55 2453 123
(len počas pokladničných hodín)
vstupenky@sfk.sk
Otváracie hodiny
PO-ŠT: 14:00 - 17:00
PI, SO, NE: Zatvorené

Večerná pokladnica ŠfK je otvorená hodinu pred koncertom a predáva vstupenky iba na aktuálny večerný koncert.

Dom umenia

Adresa:
Moyzesova 66
040 01 Košice
e-mail: sfk@sfk.sk
Spojenie MHD:
Električky: 2, 4, 6, 7
Autobusy: 12, 15, 16, 71, 72
Google maps 


Štátna filharmónia Košice je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Privátna zóna:

Newsletter:

Zadaním emailovej adresy vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania noviniek emailom. Viac info.


Copyright Štátna filharmónia Košice © 2018. All Rights Reserved. Design by lenkine. Runs on Audience Toolkit.

Tento web používa cookies.  Viac informácií.