Všeobecné
obchodné podmienky

Prázdny
Prázdny

Všeobecné obchodné podmienky Štátnej filharmónie Košice

Štátna filharmónia Košice, príspevková organizácia, so sídlom Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice, IČO: 00164844, zriadená rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny Štátnej filharmónie Košice zo dňa 23.08.2021, č.: MK-6559/2021-110/18563 (ďalej aj „ŠFK“), vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) za účelom úpravy postupu pri predaji a rezervovaní vstupeniek a iných podmienok súvisiacich s realizáciou a priebehom podujatí Štátnej filharmónie Košice a podujatí organizovaných v priestoroch v užívaní Štátnej filharmónie Košice. 

 

Čl. 1

Vstupenky

 

  1. Vstupenka je potvrdenie umožňujúce jej vlastníkovi za poplatok spravidla jednorazový vstup na podujatie ŠFK, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou vstupenky na podujatie ŠFK trvajúce jeden a viac dní (tzv. permanentka), ktorá umožňuje opakovaný vstup na podujatie ŠFK počas jeho trvania), a nie je možné ju použiť na vstup na iné podujatie.

  2. ŠFK umožňuje kúpu vstupenky v dvoch formách:

     1. klasická papierová vstupenka, ktorú je možné kúpiť v pokladni ŠFK v Dome umenia, na Moyzesovej ulici 66 v Košiciach (ďalej len „pokladňa“). Vstupenka je cenina, ktorej upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie je v rozpore s týmito VOP, ako aj s príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívnoprávne, ako aj trestnoprávne následky. Vstupenka bez kontrolného ústrižka alebo inak poškodená vstupenka je neplatná a osobe nebude na základe predloženia takejto vstupenky umožnený vstup na podujatie. Vzor vstupenky je súčasťou VOP ako príloha č. 1,

     2. eVstupenka, ktorú je možné kúpiť prostredníctvom rezervačného a predajného vstupenkového systému Colosseum dostupného online na internetovej stránke https://program-sfk.colosseum.eu/ (ďalej len „vstupenkový systém“). eVstupenka je plnohodnotná vstupenka, preto je jej držiteľ povinný nakladať s ňou ako s ceninou. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie eVstupenky je v rozpore s týmito VOP, ako aj s príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívnoprávne, ako aj trestnoprávne následky. Akýmikoľvek úpravami sa eVstupenka stane neplatnou a osobe nebude na základe predloženia takejto eVstupenky umožnený vstup na podujatie. Vzor eVstupenky je súčasťou VOP ako príloha č. 2,

(ďalej spolu len „Vstupenka“).

  1. Vstupenka slúži pre vlastníka Vstupenky ako doklad o jej zakúpení. Ak záujemca o podujatie požaduje iný doklad ako je Vstupenka, musí o takýto doklad požiadať pred zakúpením Vstupenky na e-mailovej adrese: vstupenky@sfk.sk, a to najmenej 15 dní pred plánovaným termínom kúpy Vstupenky.

  2. Kúpou, alebo prijatím darovanej Vstupenky osoba:

     1. vstupuje do právneho vzťahu so ŠFK,

     2. potvrdzuje, že sa oboznámila so znením VOP,

     3. v plnom rozsahu bez výhrad VOP akceptuje,

     4. bezodplatne dáva Štátnej filharmónii Košice súhlas na použitie jej mena, podobizní, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov a obrazovo-zvukových záznamov a jej iných prejavov osobnej povahy vyhotovených v súvislosti s podujatím, na ktorom sa zúčastní, a to v súlade s článkom 10 VOP.

  3. Za vlastníka Vstupenky je považovaný jej držiteľ.

  4. V prípade straty, poškodenia alebo znehodnotenia Vstupenky Štátna filharmónia Košice neposkytuje novú, resp. náhradnú Vstupenku.

  5. Vstupenku nie je možné vrátiť, ani ju vymeniť za Vstupenku na iné podujatie a nie je možné žiadať za Vstupenku akúkoľvek náhradu alebo zľavu, pokiaľ tieto VOP neustanovujú inak. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie ceny Vstupenky jej vlastníkom v prípade nevyužitia Vstupenky.

  6. Ak z dôvodu vydania právnych predpisov, uznesení, vyhlášok, pokynov, opatrení, obmedzení a pod. príslušnými orgánmi (ďalej len „Predpisy“) dôjde k obmedzeniu kapacity miesta konania podujatia alebo k určeniu pravidiel rozmiestnenia návštevníkov podujatia, je ŠFK oprávnená:

 1. jednostranne zmeniť určenie sedadla uvedeného vo Vstupenke zakúpenej na podujatie, ktorého sa Predpisy týkajú,

 2. stornovať Vstupenku zakúpenú na podujatie, ktorého sa Predpisy týkajú, a vrátiť vlastníkovi Vstupenky cenu Vstupenky v plnej výške.

  1. Cena, za ktorú sú Vstupenky na podujatia ŠFK predávané, je cena bez DPH, keďže kultúrne služby sú v zmysle ustanovenia § 34 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov oslobodené od DPH.

 

Čl. 2

Predaj, kúpa a rezervácia Vstupeniek

 

 1. V pokladni možno kúpiť vstupenky v súlade s týmito VOP počas otváracích hodín, ktoré sú zverejnené v pokladni a na internetovej stránke www.sfk.sk.

 2. Pri kúpe eVstupeniek prostredníctvom vstupenkového systému postupuje osoba v súlade s týmito VOP a podľa podmienok vstupenkového systému.

 3. ŠFK umožňuje na podujatia určené ŠFK rezervovať Vstupenky, a to:

 1. cez vstupenkový systém,

 2. telefonicky na čísle: +421 905 073 123, ktoré je dostupné v čase otváracích hodín pokladne,

 3. e-mailom na adrese: vstupenky@sfk.sk, pričom zadanie rezervácie Vstupeniek bude uskutočnené v čase otváracích hodín pokladne bezodkladne po doručení e-mailu alebo

 4. osobne v pokladni.

ŠFK je oprávnená jednostranne rozhodnúť o tom, či umožní alebo neumožní rezerváciu Vstupeniek na konkrétne podujatie, ako aj jednostranne zmeniť rozhodnutie o umožnení/neumožnení rezervácie Vstupeniek na konkrétne podujatie počas trvania predaja Vstupeniek na dané podujatie.

Rezervácia Vstupeniek platí 72 hodín od času zadania rezervácie, pokiaľ tieto VOP nestanovujú inak. Počas platnosti rezervácie je nutné rezervované Vstupenky zakúpiť online alebo v pokladni. Pri kúpe vstupenky v pokladni je potrebné nahlásiť identifikátor rezervácie. Po uplynutí 72 hodín od času zadania rezervácie platnosť rezervácie automaticky vyprší a rezervované Vstupenky budú uvoľnené do predaja. Rezervácia Vstupeniek je možná najskôr odo dňa začatia predaja Vstupeniek na plánované podujatie, a najneskôr 4 dni pred plánovaným termínom podujatia. Platnosť akejkoľvek rezervácie Vstupeniek automaticky vyprší 72 hodín pred plánovaným začiatkom podujatia a rezervované Vstupenky budú uvoľnené do predaja. 

 1. Opakované vytváranie, alebo rušenie a nové vytváranie rezervácií Vstupeniek na to isté podujatie sa považuje za úmyselné blokovanie miest na podujatí s cieľom poškodiť záujmy ŠFK. V takom prípade je ŠFK oprávnená rezerváciu zrušiť a osobe postupujúcej podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku VOP v budúcnosti neumožniť rezerváciu Vstupeniek.

 2. ŠFK si vyhradzuje právo 60 minút pred začiatkom podujatia v pokladni predávať vstupenky len na podujatie, ktoré sa koná v daný deň.

 3. Cenu vstupenky v pokladni je možné uhradiť:

   1. v hotovosti,

   2. bezhotovostne platobnými kartami podľa možností pokladne,

   3. kultúrnymi poukazmi vydávanými Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky,

   4. ceninovými poukážkami SODEXO, DOXX a CADHOC,

   5. darčekovými poukazmi v súlade s článkom 4 VOP.

 4. Pri úhrade vstupeniek v pokladni:

 1. kultúrnymi poukazmi podľa písm. c) bodu 6 tohto článku VOP,

 2. ceninovými poukážkami podľa písm. d) bodu 6 tohto článku VOP alebo

 3. darčekovými poukazmi podľa písm. e) bodu 6 tohto článku VOP

(ďalej spolu len „Poukážka“) sa zostatok hodnoty Poukážky nevydáva. Pokiaľ je cena vstupeniek vyššia ako hodnota Poukážky, rozdiel je potrebné doplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou.

 1. Pri kúpe vstupeniek v pokladni je kupujúci povinný bezprostredne po kúpe vstupeniek skontrolovať správnosť údajov na nich uvedených, pretože neskoršie reklamácie nebudú akceptované.

 2. Cenu eVstupenky je možné uhradiť:

 1. bezhotovostne platobnými kartami podľa možností vstupenkového systému,

 2. darčekovými poukazmi v súlade s článkom 4 VOP.

 1. Pri kúpe eVstupeniek je kupujúci povinný bezprostredne pred kúpou eVstupeniek skontrolovať správnosť zvolených eVstupeniek, najmä počet eVstupeniek, podujatie, uplatnenie zľavy, pretože po kúpe eVstupenky reklamácie nebudú akceptované.

 2. eVstupenky zakúpené online nie je možné vytlačiť v pokladni.

 3. Kupujúci má právo uplatniť pri kúpe Vstupenky zľavu z ceny Vstupenky na podujatia určené ŠFK, pokiaľ osoba, ktorá sa má podujatia zúčastniť, spĺňa podmienky na poskytnutie zľavy a pri vstupe na podujatie predloží príslušný doklad, resp. kombináciou dokladov, na preukázanie nároku na zľavu. V prípade Vstupenky, na ktorú bola uplatnená neoprávnená zľava, doplatenie ceny, aby sa osoba mohla zúčastniť podujatia, z technických príčin nie je možné a osobe nebude na základe predloženia zľavnenej Vstupenky umožnený vstup na podujatie.

 4. ŠFK môže poskytnúť zľavu:

 1. žiakovi základnej školy, vlastníkovi študentského/školského preukazu, karty Euro<26, ISIC a v prípade podujatia pre rodiny aj dieťaťu predškolského veku (ďalej len „zľava Študent“),

 2. vlastníkovi preukazu ITIC (ďalej len „zľava Učiteľ (ITIC)“),

 3. vlastníkovi preukazu ZŤP a ZŤPS (ďalej len „zľava ZŤP“),

 4. osobe staršej ako 60 rokov (ďalej len „zľava Senior“),

a to na podujatia určené ŠFK a v rozsahu určenom ŠFK.

 1. ŠFK môže poskytnúť okrem zľavy Študent, zľavy Učiteľ (ITIC), zľavy ZŤP a zľavy Senior aj iné zľavy na podujatia určené ŠFK a v rozsahu určenom ŠFK (ďalej spolu len „Zľavy“).

 2. Zľavy nemožno uplatniť dodatočne po kúpe Vstupenky.

 3. Zľavy nie je možné kumulovať, kombinovať a spájať navzájom s inými Zľavami.

 4. Informácia o Zľavách je dostupná v pokladni a na internetovej stránke www.sfk.sk.

 5. V prípade podujatia pre rodiny má dieťa do 3 rokov vstup na podujatie pre rodiny zdarma, pokiaľ sa podujatia pre rodiny zúčastní bez nároku na vlastné sedadlo.

 6. V prípade zakúpenia Vstupenky nie je možné od zmluvy so ŠFK odstúpiť a žiadať vrátenie ceny Vstupenky, a to bez ohľadu na to, či došlo k zakúpeniu Vstupenky priamo v pokladni alebo prostredníctvom vstupenkového systému, keďže v zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu Vstupenky na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa ŠFK ako predávajúci zaväzuje poskytnúť vlastníkovi Vstupenky službu na voľný čas, t. j. podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania podujatia.

 7. Ustanovenia tohto článku VOP sa nepoužijú na predaj Vstupeniek na podujatia pre deti a mládež.

 

Čl. 3

Abonentný predaj

 

 1. Abonentka je predplatená vstupenka na cyklus viacerých vybraných podujatí ŠFK (ďalej len „abonentný cyklus“). ŠFK v zásade ponúka dva druhy abonentných cyklov:

 1. abonentný cyklus na príslušnú koncertnú sezónu, ktorá začína podujatím s názvom „Otvárací koncert sezóny“ (ďalej len „Abonentný cyklus na sezónu“),

 2. abonentný cyklus na vybraný festival (ďalej len „Abonentný cyklus na festival“)

(ďalej spolu len „Abonentný cyklus“).

 1. ŠFK umožňuje kúpu abonentky v dvoch formách:

 1. klasická papierová abonentka, ktorú je možné kúpiť v pokladni. Abonentka je cenina, ktorej upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie je v rozpore s týmito VOP, ako aj s príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívnoprávne, ako aj trestnoprávne následky.

 2. eAbonentka, ktorú je možné kúpiť prostredníctvom vstupenkového systému. eAbonentka je plnohodnotná abonentka, preto je jej držiteľ povinný nakladať s ňou ako s ceninou. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie eAbonentky je v rozpore s týmito VOP, ako aj s príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívnoprávne, ako aj trestnoprávne následky. Akýmikoľvek úpravami sa eAbonentka stane neplatnou a osobe nebude na základe predloženia takejto eAbonentky umožnený vstup na podujatie,

(ďalej spolu len „Abonentka“).

 1. Každá Abonentka spravidla obsahuje:

 1. určenie Abonentného cyklu, na ktorý je zakúpená,

 2. cenu,

 3. vlastný jedinečný číselný identifikátor,

 4. určenie konkrétneho sedadla v Koncertnej sále Domu umenia alebo informáciu týkajúcu sa organizácie sedenia/státia na mieste konania podujatia,

 5. zoznam termínov podujatí v rámci Abonentného cyklu, na ktorý je zakúpená,

a jej platnosť je časovo ohraničená uskutočnením posledného podujatia Abonentného cyklu, na ktorý je zakúpená.

 1. ŠFK vydáva dva typy Abonentiek:

 1. základný typ Abonentky, pri kúpe ktorého je možné uplatniť Zľavy,

 2. typ Abonentky určenej študentom základných umeleckých škôl a konzervatórií (ďalej len „Umelecká abonentka“), ktorý je možné kúpiť výlučne v pokladni po tom, ako osoba preukáže, že je študentom základnej umeleckej školy alebo konzervatória; pri kúpe Umeleckej abonentky nie je možné uplatniť Zľavy a vzťahujú sa na ňu niektoré osobitné pravidlá. Za vlastníka Umeleckej abonentky je považovaný jej držiteľ.

 1. Abonentka umožňuje vstup na konkrétne podujatie zahrnuté v rámci Abonentného cyklu, na ktorý bola Abonentka zakúpená, realizované v konkrétom čase a na konkrétnom mieste, a to bez nutnosti ďalších rezervácií; v prípade vypredania konkrétneho podujatia alebo v prípade obmedzenia kapacity konkrétneho podujatia Štátna filharmónia Košice nie je povinná umožniť držiteľovi Umeleckej abonentky vstup na dané podujatie.

 2. Vlastníctvom Abonentky má návštevník spravidla zabezpečené konkrétne sedadlo v Koncertnej sále Domu umenia; Umelecká abonentka nezabezpečuje jej držiteľovi konkrétne sedadlo. V prípade, že sa podujatie koná mimo Koncertnej sály Domu umenia Abonentka zabezpečuje možnosť účasti, nie však konkrétne sedadlo; v prípade vypredania konkrétneho podujatia alebo v prípade obmedzenia kapacity konkrétneho podujatia Štátna filharmónia Košice nie je povinná umožniť držiteľovi Umeleckej abonentky vstup na dané podujatie.

 3. Abonentka nahrádza Vstupenku na podujatie v rámci Abonentného cyklu, na ktorý bola Abonentka zakúpená, a je nutné sa ňou preukázať pred vstupom na podujatie. Abonentka sa pred vstupom na podujatie neodovzdáva, vlastník Abonentky si ju ponechá na ďalšie podujatia v Abonentnom cykle, na ktorý bola Abonentka zakúpená.

 4. Abonentka slúži pre vlastníka Abonentky ako doklad o jej zakúpení. Ak záujemca o kúpu Abonentky požaduje iný doklad ako je Abonentka, musí o takýto doklad požiadať pred zakúpením Abonentky
  na e-mailovej adrese: vstupenky@sfk.sk, a to najmenej 15 dní pred plánovaným termínom kúpy Abonentky.

 5. Kúpou, alebo prijatím darovanej Abonentky osoba:

 1. vstupuje do právneho vzťahu so ŠFK,

 2. potvrdzuje, že sa oboznámila so znením VOP,

 3. v plnom rozsahu bez výhrad VOP akceptuje,

 4. bezodplatne dáva Štátnej filharmónii Košice súhlas na použitie jej mena, podobizní, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov a obrazovo-zvukových záznamov a jej iných prejavov osobnej povahy vyhotovených v súvislosti s podujatím, na ktorom sa zúčastní, a to v súlade s článkom 10 VOP.

 1. Predaj Abonentiek na:

 1. Abonentné cykly na sezónu prebieha pred začatím príslušnej koncertnej sezóny,

 2. Abonentné cykly na festival prebieha pred začiatkom príslušného festivalu.

 1. Abonentku nie je možné vrátiť, ani ju vymeniť za inú Abonentku a nie je možné žiadať za Abonentku akúkoľvek náhradu alebo zľavu, pokiaľ tieto VOP neustanovujú inak. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie ceny Abonentky, ani jej časti, v prípade nevyužitia Abonentky jej vlastníkom, a to bez ohľadu na to, či vlastník Abonentky nevyužil Abonentku vôbec alebo ju využil len čiastočne.

 2. ŠFK je oprávnená k jednostrannej zmene podujatí, ako aj k zrušeniu podujatí v rámci Abonentných cyklov.

 3. V prípade neuskutočnenia plánovaného programu podujatia v plánovanom termíne v rámci Abonentného cyklu, má ŠFK právo:

 1. uskutočniť v plánovanom termíne podujatie s iným kvalitným programom, alebo

 2. uskutočniť plánovaný program podujatia v náhradnom termíne, alebo

 3. uskutočniť v inom termíne náhradné podujatie s iným kvalitným programom,

(ďalej len „Náhradné podujatie“).

V takom prípade sa Náhradné podujatie považuje za podujatie Abonentného cyklu, do ktorého bolo pôvodne plánované, no neuskutočnené podujatie zahrnuté.

 1. Ak dôjde k zrušeniu podujatia v rámci Abonentného cyklu bez Náhradného podujatia, bude vlastníkom Abonentiek Abonentného cyklu, do ktorého bolo zahrnuté zrušené podujatie, vyplatená adekvátna náhrada časti ceny Abonentky (ďalej len „Náhrada“) za zrušené podujatie po skočení platnosti Abonentky, ak o ňu vlastník Abonentky požiada; to neplatí pre Umelecké abonentky. O možnosti vyplatenia Náhrady budú presné informácie zverejnené na internetovej stránke www.sfk.sk a v priestoroch pokladne po skončení jednotlivých Abonentných cyklov. Náhrada sa vypočíta ako súčin počtu zrušených podujatí v konkrétnom Abonentnom cykle a podielu ceny Abonentky zakúpenej na tento konkrétny Abonentný cyklus a počtu podujatí plánovaných v rámci tohto konkrétneho Abonentného cyklu. Možnosť vyplatenia Náhrady je vlastník Abonentky povinný uplatniť predložením Abonentky, alebo jedinečného číselného identifikátora Abonentky:

 1. pri Abonentkách na Abonentné cykly na sezónu najneskôr do              30. septembra kalendárneho roka, v ktorom bola koncertná sezóna, na ktorú bola Abonentka zakúpená, ukončená,

 2. pri Abonentkách na Abonentné cykly na festival najneskôr do 1 mesiaca odo dňa skončenia festivalu, na ktorý bola Abonentka zakúpená,

inak jeho nárok podľa tohto bodu VOP zaniká.

Za skončenie koncertnej sezóny sa považuje uskutočnenie posledného podujatia koncertnej sezóny. Za skončenie festivalu sa považuje uskutočnenie posledného podujatia príslušného festivalu.

 1. Ak z dôvodu vydania Predpisov dôjde k obmedzeniu kapacity miesta konania podujatia alebo k určeniu pravidiel rozmiestnenia návštevníkov podujatia, je ŠFK oprávnená:

 1. jednostranne zmeniť určenie sedadla uvedeného v Abonentke na podujatie, ktorého sa Predpisy týkajú,

 2. neumožniť vstup na podujatie, ktorého sa Predpisy týkajú, a informovať vlastníka Abonentky o nemožnosti zúčastniť sa daného podujatia, pričom v takom prípade má ŠFK právo:

 • umožniť vlastníkovi Abonentky účasť na Náhradnom podujatí; použije sa primerane bod 13 tohto článku VOP,

 • vrátiť vlastníkovi Abonentky Náhradu za zrušenie podujatia bez Náhradného podujatia; použije sa primerane bod 14 tohto článku VOP.

 1. ŠFK umožní:

 1. vlastníkovi Abonentky Abonentného cyklu na sezónu prednostnú kúpu Abonentky na festival „Košická hudobná jar“ na konkrétne sedadlo v Koncertnej sále Domu umenia, pokiaľ bude na daný festival umožnený predaj Abonentiek, a to v prípade, že kúpu Abonentky na festival „Košická hudobná jar“ na konkrétne sedadlo uskutoční najneskôr 7 dní pred spustením predaja Vstupeniek na daný festival. V prípade, že na jedno sedadlo je vydaných viac Abonentiek pre rôzne Abonentné cykly na sezónu, má právo na kúpu Abonentky na festival „Košická hudobná jar“ vlastník Abonentky Abonentného cyklu na sezónu, ktorý kúpu Abonentky na festival „Košická hudobná jar“ uskutočnil ako prvý,

 2. na príslušnú koncertnú sezónu vlastníkovi Abonentky zakúpenej na predchádzajúcu koncertnú sezónu prednostnú kúpu Abonentky na rovnaký typ Abonentného cyklu na sezónu na konkrétne sedadlo v Koncertnej sále Domu umenia, a to v prípade, že uskutoční kúpu Abonentky na rovnaký typ Abonentného cyklu na sezónu na konkrétne sedadlo najneskôr 10 dní pred spustením predaja Vstupeniek na príslušnú koncertnú sezónu;

to neplatí pre Umelecké abonentky. Iná rezervácia Abonentiek nie je možná.

 1. Na predaj a kúpu Abonentiek, pokiaľ dané nie je osobitne upravené v tomto článku VOP, sa primerane použijú ustanovenia článku 2 týchto VOP.

 2. Cena, za ktorú sú abonentky predávané, je cena bez DPH, keďže kultúrne služby sú v zmysle ustanovenia § 34 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov oslobodené od DPH.

 

Čl. 4

Darčekové poukazy

 

 1. Darčekový poukaz je poukaz na úhradu platby v hodnote špecifikovanej na Darčekovom poukaze, ktorú možno použiť len na kúpu Vstupeniek na podujatia ŠFK. Hodnotu Darčekového poukazu je možné čerpať len nepeňažnou formou.

 2. ŠFK umožňuje kúpu darčekového poukazu v dvoch formách:

 1. klasický papierový darčekový poukaz, ktorý je možné kúpiť v pokladni, v hodnote:

  • 10,- eur,

  • 20,- eur,

  • 30,- eur,

 2. darčekový ePoukaz, ktorý je možné kúpiť, prostredníctvom vstupenkového systému, v hodnote:

 • 10,- eur,

 • 20,- eur,

 • 30,- eur

(ďalej len „Darčekový poukaz“).

 1. Každý Darčekový poukaz obsahuje najmä:

 1. menovitú hodnotu,

 2. vlastný jedinečný číselný identifikátor,

 3. termín skončenia jeho platnosti.

Vzor Darčekových poukazov je súčasťou VOP ako príloha č. 3.

 1. Darčekový poukaz je možné použiť na nákup Vstupenky, preto je jeho držiteľ povinný nakladať s ním ako s ceninou. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie Darčekového poukazu je v rozpore s týmito VOP, ako aj s príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívnoprávne, ako aj trestnoprávne následky. Akýmikoľvek úpravami sa Darčekový poukaz stane neplatným a osobe nebude na základe predloženia takéhoto Darčekového poukazu umožnený nákup Vstupeniek.

 2. Darčekový poukaz slúži pre vlastníka Darčekového poukazu ako doklad o jeho zakúpení. Ak záujemca o kúpu Darčekového poukazu požaduje iný doklad ako je Darčekový poukaz, musí o takýto doklad požiadať pred zakúpením Darčekového poukazu na e-mailovej adrese: vstupenky@sfk.sk, a to najmenej 15 dní pred plánovaným termínom kúpy Darčekového poukazu.

 3. Kúpou Darčekového poukazu, alebo prijatím darovaného Darčekového poukazu osoba:

 1. vstupuje do právneho vzťahu so ŠFK,

 2. potvrdzuje, že sa oboznámila so znením VOP,

 3. v plnom rozsahu bez výhrad VOP akceptuje.

 1. Darčekový poukaz je možné použiť v rozmedzí platnosti Darčekového poukazu na nákup vstupenky/vstupeniek na podujatia organizované ŠFK osobne v pokladni, alebo na online nákup eVstupenky/eVstupeniek (po vložení všetkých eVstupeniek do nákupného košíka cez tlačidlo „Uplatniť kupón“ v dolnej časti košíka uvedením čísla Darčekového poukazu) (ďalej spolu len „vstupenky“).

 2. Počas jedného nákupu je možné použiť jeden Darčekový poukaz.

 3. Darčekový poukaz je možné použiť iba raz.

 4. Darčekový poukaz nie je možné vrátiť, vymeniť ho za peniaze, ani ho vymeniť za Darčekový poukaz s iným časovým ohraničením platnosti a okrem použitia Darčekového poukazu v súlade s týmito VOP nie je možné žiadať za Darčekový poukaz akúkoľvek náhradu alebo zľavu. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie ceny Darčekového poukazu, ani jej časti, v prípade nevyužitia Darčekového poukazu jeho vlastníkom, a to bez ohľadu na to, či vlastník Darčekového poukazu nevyužil Darčekový poukaz vôbec alebo ho využil len čiastočne.

 5. Pri kúpe Vstupeniek v nižšej hodnote, akou je hodnota Darčekového poukazu, nie je nevyčerpaný zostatok hodnoty Darčekového poukazu možné použiť na ďalší nákup, ani žiadať o jeho vyplatenie v peniazoch.

 6. Pri kúpe Vstupeniek vo vyššej hodnote, akou je hodnota Darčekového poukazu, je kupujúci povinný rozdiel doplatiť.

 7. Za vlastníka Darčekového poukazu je považovaný jeho držiteľ. Nákup Vstupeniek bude umožnený len na základe Darčekového poukazu, ktorý bol predložený ako prvý. Pri akomkoľvek ďalšom predložení Darčekového poukazu alebo jeho kópie nebude osobe umožnený nákup vstupeniek. Za predloženie Darčekového poukazu sa považuje aj jeho použitie na online nákup prostredníctvom vstupenkového systému.

 8. V prípade straty, poškodenia alebo znehodnotenia Darčekového poukazu Štátna filharmónia Košice neposkytuje nový, resp. náhradný Darčekový poukaz.

 9. Vlastník Darčekového poukazu, ktorý kúpil prostredníctvom Darčekového poukazu Vstupenku, nastupuje do právneho postavenia kupujúceho a vlastníka Vstupenky.

 10. Darčekové poukazy nemožno rezervovať.

 11. Na predaj a kúpu Darčekových poukazov, pokiaľ dané nie je osobitne upravené v tomto článku VOP, sa primerane použijú ustanovenia článku 2 týchto VOP.

 12. Cena Darčekového poukazu, za ktorú je Darčekový poukaz predávaný, je cena bez DPH, keďže Darčekový poukaz môže byť použitý len na kúpu vstupeniek na kultúrne podujatia ŠFK a kultúrne služby sú v zmysle ustanovenia § 34 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov oslobodené od DPH.

 

Čl. 5

Hromadné objednávky

 

 1. Za hromadnú objednávku možno považovať záujem objednávateľa kúpiť najmenej 10 ks Vstupeniek na jedno podujatie alebo 10 ks Darčekových poukazov.

 2. Hromadné objednávky:

 1. Vstupeniek prijíma ŠFK najneskôr 15 dní pred termínom vybraného podujatia,

 2. Darčekových poukazov prijíma ŠFK najneskôr 15 dní pred plánovaným termínom doručenia Darčekových poukazov objednávateľovi,

a to v pokladni alebo e-mailom na adresu: vstupenky@sfk.sk. Všetky doručené hromadné objednávky sú pre objednávateľa záväzné.

 1. Po potvrdení hromadnej objednávky Štátnou filharmóniou Košice objednávateľ nemôže túto hromadnú objednávku stornovať, meniť počet a kategóriu Vstupeniek, ani vybrané podujatie, resp. počet a hodnotu Darčekových poukazov.

 2. Pri hromadnej objednávke je možné uplatniť Zľavy z ceny Vstupeniek podľa podmienok stanovených v článku 2 VOP.

 3. Úhrada hromadnej objednávky sa zrealizuje spravidla na základe vystavenej zálohovej faktúry. Ak úhrada nebude zrealizovaná do dátumu splatnosti vystavenej zálohovej faktúry, ŠFK je oprávnená objednávku zrušiť a v prípade Vstupeniek umožniť predaj Vstupeniek objednaných hromadnou objednávkou verejnosti.

 4. Ustanovenia tohto článku VOP sa nevzťahujú na hromadné objednávky Vstupeniek na podujatia pre deti a mládež.

 5. Na hromadné objednávky sa primerane vzťahujú podmienky uvedené v týchto VOP, ak tento článok VOP neustanovuje inak.

 

Čl. 6

Zrušenie a zmena podujatia

 

 1. ŠFK je oprávnená k jednostrannej zmene podujatí (najmä k zmene účinkujúcich, zmene termínu podujatia alebo zmene programu podujatia), ako aj k zrušeniu podujatí.

 2. V prípade neuskutočnenia plánovaného programu podujatia v plánovanom termíne, má ŠFK právo:

 1. uskutočniť v plánovanom termíne podujatie s iným kvalitným programom, alebo

 2. uskutočniť plánovaný program podujatia v náhradnom termíne

(ďalej len „Náhradné podujatie“).

 1. V prípade Náhradného podujatia podľa písm. a) bodu 2 tohto článku VOP sa Vstupenka zakúpená na pôvodne plánované podujatie považuje za Vstupenku na Náhradné podujatie, a teda Vstupenku zakúpenú na pôvodne plánované podujatie nie je možné vrátiť, ani ju vymeniť za Vstupenku na iné podujatie a nie je možné žiadať za Vstupenku akúkoľvek náhradu alebo zľavu.

 2. V prípade Náhradného podujatia podľa písm. b) bodu 2 tohto článku VOP platí nasledovné:

     1. Ak sa vlastník Vstupenky zakúpenej na pôvodne plánované podujatie plánuje zúčastniť Náhradného podujatia, teda súhlasí s nahradením pôvodne plánovaného podujatia Náhradným podujatím v termíne navrhovanom ŠFK, Vstupenka zakúpená na pôvodne plánované podujatie sa považuje za Vstupenku na Náhradné podujatie. V takom prípade Vstupenku zakúpenú na pôvodne plánované podujatie nie je možné vrátiť, ani ju vymeniť za Vstupenku na iné podujatie a nie je možné žiadať za Vstupenku akúkoľvek náhradu alebo zľavu.

     2. Ak sa vlastník Vstupenky zakúpenej na pôvodne plánované podujatie neplánuje zúčastniť Náhradného podujatia, teda nesúhlasí s nahradením pôvodne plánovaného podujatia Náhradným podujatím v termíne navrhovanom ŠFK, je oprávnený požiadať o vrátenie ceny Vstupenky zakúpenej na pôvodne plánované podujatie v plnej výške, a to predložením Vstupenky, alebo jedinečného číselného identifikátora Vstupenky:

 • najneskôr do 24 hodín pred začiatkom Náhradného podujatia v prípade, že je rozdiel medzi termínom pôvodne plánovaného podujatia a navrhovaným termínom Náhradného podujatia najviac 3 dni,

 • najneskôr do 24 hodín od momentu, kedy malo začať pôvodne plánované podujatie v prípade, že je rozdiel medzi termínom pôvodne plánovaného podujatia a navrhovaným termínom Náhradného podujatia viac ako 3 dni,

inak právo na vrátenie ceny Vstupenky podľa tohto písmena tohto bodu tohto článku VOP zaniká. V prípade, že vlastník Vstupenky neuplatní právo na vrátenie ceny Vstupenky podľa tohto písmena tohto bodu tohto článku VOP v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete, Vstupenka zakúpená na pôvodne plánované podujatie sa považuje za Vstupenku na Náhradné podujatie, a teda Vstupenku zakúpenú na pôvodne plánované podujatie nie je možné vrátiť, ani ju vymeniť za Vstupenku na iné podujatie a nie je možné žiadať za Vstupenku akúkoľvek náhradu alebo zľavu.

 1. Ak dôjde k zrušeniu podujatia bez Náhradného podujatia, bude vlastníkovi eVstupenky zakúpenej na zrušené podujatie automaticky vrátená cena eVstupenky v plnej výške na číslo účtu, z ktorého bola úhrada ceny eVstupenky uskutočnená, a to bez potreby požiadať o vrátenie ceny eVstupenky.

 2. Ak dôjde k zrušeniu podujatia bez Náhradného podujatia, bude vlastníkovi klasickej papierovej vstupenky zakúpenej na zrušené podujatie vrátená cena vstupenky v plnej výške, ak o ňu vlastník vstupenky zakúpenej na zrušené podujatie požiada predložením klasickej papierovej vstupenky, alebo jedinečného číselného identifikátora vstupenky najneskôr do 14 dní odo dňa termínu pôvodne plánovaného podujatia, ktoré bolo zrušené, pokiaľ ŠFK v konkrétnom prípade písomne neurčí dlhšiu lehotu na uplatnenie práva na vrátenie ceny vstupenky, inak jeho právo podľa tohto bodu tohto článku VOP zaniká.

 3. O možnosti vrátenia ceny Vstupenky budú presné informácie zverejnené na internetovej stránke www.sfk.sk a v priestoroch pokladne po uskutočnení rozhodnutia o:

 1. uskutočnení Náhradného podujatia podľa písm. b) bodu 2 tohto článku VOP,

 2. zrušení pôvodne plánovaného podujatia.

 1. Požiadať a predložiť Vstupenku, alebo jedinečný číselný identifikátor Vstupenky je možné:

 1. osobne v pokladni,

 2. písomne prostredníctvom správy elektronickej pošty doručenej na adresu: vstupenky@sfk.sk, pri pričom je nevyhnutné uviesť číslo účtu, na ktorý má byť cena Vstupenky zaslaná, vo formáte IBAN.

Vrátenie ceny Vstupenky bude umožnené len na základe úplnej žiadosti, ktorá bola predložená ŠFK ako prvá. Pri akejkoľvek ďalšej žiadosti o vrátenie ceny tej istej Vstupenky nebude osobe cena Vstupenky vrátená.

 1. Ak z dôvodu vydania Predpisov dôjde k obmedzeniu časového trvania podujatia, nemá:

 1. vlastník Vstupenky nárok vrátiť Vstupenku, ani ju vymeniť za Vstupenku na iné podujatie, ani požadovať účasť na Náhradnom podujatí a nemôže žiadať za skrátenie trvania podujatia akúkoľvek náhradu alebo zľavu,

 2. vlastník Abonentky nárok zúčastniť sa iného podujatia, ani požadovať účasť na Náhradnom podujatí a nemôže žiadať za skrátenie trvania podujatia akúkoľvek náhradu alebo zľavu,

pokiaľ ŠFK v konkrétnom prípade neurčí písomne inak.

 1. O zrušení a zmene podujatí informuje ŠFK prostredníctvom svojej internetovej stránky www.sfk.sk a oznamom v pokladni.

 2. V prípade zrušenia alebo zmeny podujatia nemá vlastník Vstupenky zakúpenej na pôvodne plánované podujatie nárok na náhradu žiadnych výdavkov v súvislosti s pôvodne plánovaným podujatím, ktoré bolo zmenené alebo zrušené, ani v súvislosti s Náhradným podujatím, a to ani nákladov na dopravu do miesta/z miesta konania podujatia, ubytovanie, stravu a pod.

 

Čl. 7

Pravidlá účasti na podujatí ŠFK

 

 1. Každý návštevník podujatia ŠFK je povinný mať na podujatie platnú Vstupenku alebo Abonentku. ŠFK akceptuje preukázanie sa Vstupenkou alebo Abonentkou v tlačenej aj v elektronickej forme.

 2. Vstup na podujatie bude umožnený len na základe Vstupenky, ktorá bola predložená ako prvá. Pri akomkoľvek ďalšom predložení Vstupenky alebo jej kópie nebude osobe umožnený vstup na podujatie. Po opustení miesta konania podujatia je Vstupenka neplatná, s výnimkou Vstupenky na podujatie trvajúce jeden a viac dní.

 3. Vstup na podujatie Abonentného cyklu, na ktorý bola Abonentka zakúpená, bude umožnený prednostne vlastníkovi Abonentky. Pri akomkoľvek inom predložení Abonentky alebo jej kópie nebude osobe umožnená účasť na podujatí. Po opustení miesta konania podujatia nie je možný opätovný návrat na miesto konania podujatia ani pri opätovnom predložení Abonentky. V prípade, že sa vlastník Abonentky podujatia Abonentného cyklu, na ktorý bola Abonentka zakúpená, nezúčastní, bude umožnená účasť na danom podujatí držiteľovi Abonentky.

 4. V prípade predloženia zľavnenej Vstupenky alebo zľavnenej Abonentky alebo Umeleckej abonentky pri vstupe na podujatie je osoba povinná predložiť aj príslušný doklad, resp. kombináciou dokladov, na preukázanie nároku na zľavu, inak jej nebude na základe predloženia zľavnenej Vstupenky alebo zľavnenej Abonentky alebo Umeleckej abonentky umožnený vstup na podujatie. Doplatenie ceny, aby sa osoba mohla zúčastniť podujatia, v takomto prípade z technických príčin nie je možné. Žiak základnej školy nie je pri predložení zľavnenej Vstupenky alebo zľavnenej Abonentky povinný predložiť doklad vyžadovaný podľa prvej vety tohto bodu tohto článku VOP. Príslušným dokladom sa rozumie najmä originál týchto dokladov:

 1. študentský/školský preukaz s fotografiou osoby, ktorá zľavnenú Vstupenku alebo zľavnenú Abonentku predložila,

 2. karta Euro<26, ISIC, ITIC, s fotografiou osoby, ktorá zľavnenú Vstupenku alebo zľavnenú Abonentku predložila,

 3. preukaz ZŤP a ZŤPS s uvedením mena a priezviska osoby, ktorá zľavnenú Vstupenku alebo zľavnenú Abonentku predložila, a dokladu s fotografiou a uvedením mena a priezviska osoby, ktorá zľavnenú Vstupenku alebo zľavnenú Abonentku predložila (napr. občiansky preukaz, vodičský preukaz a pod.),

 4. doklad preukazujúci vek s fotografiou osoby, ktorá zľavnenú Vstupenku alebo zľavnenú Abonentku predložila (napr. občiansky preukaz, vodičský preukaz a pod.).

V prípade Vstupenky alebo Abonentky, na ktorú bola uplatnená neoprávnená zľava, doplatenie ceny, aby sa osoba mohla zúčastniť podujatia, z technických príčin nie je možné a osobe nebude na základe predloženia zľavnenej Vstupenky alebo zľavnenej Abonentky umožnený vstup na podujatie.

 1. Vzhľadom na charakter podujatí ŠFK sa môže podujatia ŠFK zúčastniť osoba staršia ako 6 rokov, pokiaľ má dostatočne rozvinuté sebaovládanie a splní všetky povinnosti uvedené v článku 9 VOP.

 2. Podujatia pre deti a mládež a podujatia pre rodiny sa môže zúčastniť aj osoba mladšia ako 6 rokov, pokiaľ splní všetky povinnosti uvedené v článku 9 VOP primerane ku charakteru podujatia (t. j. podujatia pre deti a mládež a podujatia pre rodiny). Umožnením účasti dieťaťa na podujatí pre deti a mládež zákonný zástupca dieťaťa:

 1. vstupuje do právneho vzťahu so ŠFK,

 2. potvrdzuje, že sa oboznámil so znením VOP,

 3. v plnom rozsahu bez výhrad VOP akceptuje,

 4. zabezpečí, aby dieťa dodržiavalo povinnosti podľa VOP,

 5. bezodplatne dáva Štátnej filharmónii Košice súhlas na použitie mena, podobizní, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov a obrazovo-zvukových záznamov dieťaťa a jeho iných prejavov osobnej povahy vyhotovených v súvislosti s podujatím pre deti a mládež a podujatím pre rodiny, na ktorom sa dieťa zúčastní, a to v rozsahu podľa článku 10 VOP, pričom dieťa je považované za Návštevníka.

Ostatné ustanovenia tohto článku VOP sa na podujatia pre deti a mládež a podujatia pre rodiny použijú primerane.

 

Čl. 8

Pravidlá účasti na podujatí organizovanom v priestoroch v užívaní ŠFK

 

 1. Každý návštevník podujatia organizovaného v priestoroch v užívaní ŠFK (ďalej len „Akcia“) je povinný mať na platnú vstupenku na Akciu.

 2. V prípade predloženia zľavnenej vstupenky na Akciu pri vstupe na Akciu je osoba povinná predložiť aj príslušný doklad, resp. kombináciou dokladov, na preukázanie nároku na zľavu, inak jej nebude na základe predloženia zľavnenej vstupenky na Akciu umožnený vstup na Akciu. Doplatenie ceny, aby sa osoba mohla zúčastniť Akcie, v takomto prípade z technických príčin nie je možné, pokiaľ organizátor Akcie neurčí inak. Žiak základnej školy nie je pri predložení zľavnenej vstupenky na Akciu povinný predložiť doklad vyžadovaný podľa prvej vety tohto bodu tohto článku VOP, pokiaľ organizátor Akcie neurčí inak. Príslušným dokladom sa rozumie doklad podľa bodu 4 článku 7 VOP, pokiaľ organizátor Akcie neurčí inak. V prípade vstupenky na Akciu, na ktorú bola uplatnená neoprávnená zľava, doplatenie ceny, aby sa osoba mohla zúčastniť Akcie, z technických príčin nie je možné a osobe nebude na základe predloženia zľavnenej vstupenky na Akciu umožnený vstup na Akciu, pokiaľ organizátor Akcie neurčí inak.

 3. Vstup na Akciu bude umožnený len na základe vstupenky na Akciu, ktorá bola predložená ako prvá. Pri akomkoľvek ďalšom predložení vstupenky na Akciu alebo jej kópie nebude osobe umožnený vstup na Akciu. Po opustení miesta konania Akcie je vstupenka neplatná, s výnimkou vstupenky na Akciu trvajúcu jeden a viac dní.

 4. Predložením vstupenky na Akciu osoba:

 1. vstupuje do právneho vzťahu so ŠFK,

 2. potvrdzuje, že sa oboznámila so znením VOP,

 3. v plnom rozsahu bez výhrad VOP akceptuje,

 4. bezodplatne dáva Štátnej filharmónii Košice súhlas na použitie jej mena, podobizní, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov a obrazovo-zvukových záznamov a jej iných prejavov osobnej povahy vyhotovených v súvislosti s Akciou, na ktorej sa zúčastní, a to v súlade s článkom 10 VOP.

 1. Ak z dôvodu vydania Predpisov dôjde k obmedzeniu kapacity miesta konania Akcie alebo k určeniu pravidiel rozmiestnenia návštevníkov Akcie, je ŠFK oprávnená:

 1. jednostranne zmeniť určenie sedadla uvedeného vo vstupenke zakúpenej na Akciu, ktorej sa Predpisy týkajú,

 2. neumožniť vlastníkovi vstupenky na Akciu, ktorej sa Predpisy týkajú, vstup na ňu, pričom ŠFK nezodpovedá za žiadnu škodu vzniknutú v súvislosti s neumožnením vstupu na Akciu a všetky nároky vlastníka vstupenky na Akciu, na ktorú mu nebol umožnený vstup z dôvodu vydania Predpisov, sú predmetom vzťahu medzi ním a organizátorom Akcie.

 

Čl. 9

Spoločné pravidlá účasti na podujatí a Akcii

 

 1. Každý návštevník podujatia ŠFK a Akcie (ďalej len „Návštevník“) je povinný riadiť sa písomnými, ale aj ústnymi pokynmi ŠFK alebo organizátora Akcie (ďalej len „Usporiadateľ“), ktoré bude rešpektovať.

 2. Každý Návštevník je povinný dodržiavať najmä nasledujúce:

 1. vstup do hľadiska nie je povolený:

  • po začiatku podujatia/Akcie - oneskorený Návštevník môže vstúpiť do priestorov, v ktorých sa koná podujatie/Akcia, až po skončení úvodnej skladby, prípadne v inom momente určenom Usporiadateľom,

  • po skončení prestávky - oneskorený Návštevník môže vstúpiť do priestorov, v ktorých sa koná podujatie/Akcia, až v momente určenom Usporiadateľom,

  • s batohmi, dáždnikmi, rozmernými predmetmi a s príručnou batožinou okrem kabeliek,

  • v kabátoch, bundách, kožuchoch a v znečistenom alebo inak nevhodnom odeve,

  • Návštevníkovi v stave (najmä, no nielen pod vplyvom návykových, omamných alebo psychotropných látok, prípadne v inom nevhodnom stave), v akom bude rušiť podujatie/Akciu, alebo ak existuje dôvodná obava, že bude rušiť podujatie/Akciu, jeho/jej priebeh alebo iných Návštevníkov,

 2. v koncertnej sále, ako aj na inom mieste uskutočnenia umeleckého výkonu je zakázaná konzumácia nápojov, pochutín a jedál,

 3. v koncertnej sále, ako aj na inom mieste uskutočnenia umeleckého výkonu je zakázané používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov, vyhotovovanie fotografií, obrazového, zvukového alebo obrazovo-zvukového záznamu podujatia/Akcie alebo jeho/jej častí,

 4. je zakázané rušiť podujatie/Akciu, jeho/jej priebeh, účinkujúcich ako aj iných návštevníkov pred, počas aj po skončení podujatia/Akcie (najmä v čase po uskutočnení umeleckého výkonu pred opustením miesta konania podujatia/Akcie), najmä, no nielen hlukom, zvonením mobilného telefónu/hodiniek, nedôstojným a neprístojným správaním alebo iným rušivým konaním zo strany Návštevníka,

 5. je zakázané:

 • poškodzovať aj znečisťovať majetok v užívaní ŠFK,

 • priniesť na podujatie/Akciu zbraň, nápoje, pochutiny, jedlo, fľaše, poháre, pyrotechnické predmety a pod.,

 1. v priestoroch v užívaní ŠFK a na mieste konania podujatia je prísne zakázané fajčiť,

 2. Návštevník je oprávnený obsadiť výhradne sedadlo určené Vstupenkou alebo Abonentkou, resp. vstupenkou na Akciu,

 3. Vstupenku alebo Abonentku umožňujúcu vstup na podujatie, resp. vstupenku umožňujúcu vstup na Akciu, je Návštevník povinný mať k dispozícii počas trvania celej doby návštevy podujatia/Akcie. V prípade jej straty na mieste konania podujatia/Akcie môže byť Návštevník požiadaný o opustenie miesta konania podujatia/Akcie alebo odvedený podľa bodu 5 tohto článku VOP. Návštevník je povinný predložiť Vstupenku alebo Abonentku umožňujúcu vstup na podujatie, resp. vstupenku umožňujúcu vstup na Akciu, po vyzvaní Usporiadateľom alebo ním poverenej osoby. Pokiaľ Návštevník jej predloženie odmietne, môže byť požiadaný o opustenie miesta konania podujatia/Akcie alebo odvedený podľa bodu 5 tohto článku VOP.

 1. Každý Návštevník je počas podujatia/Akcie povinný dodržiavať ticho, pokiaľ Usporiadateľ neurčí inak.

 2. Každý Návštevník je počas podujatia/Akcie povinný:

 1. udržiavať čistotu a poriadok na mieste konania podujatia/Akcie,

 2. zabezpečiť ochranu vlastných vecí,

 3. podrobiť sa bezpečnostnej kontrole, vrátane kontroly batožiny a predmetov vnášaných/vnesených na miesto konania podujatia/Akcie; kontrolu uskutočňuje usporiadateľská a bezpečnostná služba alebo iná osoba poverená Usporiadateľom, a to ako pri vstupe na podujatie/Akciu, tak aj počas trvania podujatia/Akcie,

 4. dodržiavať bezpečnostné, protipožiarne a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

 1. V prípade porušenia povinností Návštevníka alebo dôvodnej obavy, že dôjde k porušeniu povinností Návštevníka, je Usporiadateľ alebo ním poverená osoba oprávnená zasiahnuť a:

 1. neumožniť Návštevníkovi vstup na miesto konania podujatia/Akcie,

 2. odviesť Návštevníka z miesta konania podujatia/Akcie,

 3. upozorniť Návštevníka, aby napravil svoje správanie tak, aby boli dodržané jeho povinnosti,

a to bez ohľadu na to, či k porušeniu došlo pred, počas alebo bezprostredne po podujatí/Akcii.

V takom prípade, nemá Návštevník nárok na náhradu ceny zakúpenej Vstupenky, ani na zľavu či akúkoľvek inú náhradu alebo kompenzáciu nemožnosti zúčastniť sa podujatia/Akcie v celom rozsahu.

 1. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti uvedenej vo VOP, ako aj v prípade, keď osobe nebola umožnená účasť na podujatí/Akcii podľa týchto VOP, nemá osoba, ktorá svoje povinnosti porušila, ani osoba, pri ktorej bola dôvodná obava, že dôjde k porušeniu jej povinností, ani osoba, ktorej nebola umožnená účasť na podujatí/Akcii podľa týchto VOP, nárok na náhradu ceny zakúpenej Vstupenky, ani na zľavu či akúkoľvek inú náhradu alebo kompenzáciu nemožnosti zúčastniť sa podujatia/Akcie v celom rozsahu. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá konaním Návštevníka vznikla.

 2. Pri opakovanom porušení povinností uvedených vo VOP má Usporiadateľ právo nepovoliť takejto osobe vstup na ďalšie podujatia. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá konaním Návštevníka vznikla.

 3. Ak z dôvodu vydania Predpisov dôjde k stanoveniu podmienok, ktoré musia návštevníci podujatí/Akcií spĺňať (napr. očkovanie/testovanie/prekonanie ochorenia), je ŠFK oprávnená vyžadovať od Návštevníkov splnenie podmienok stanovených Predpismi a splnenie takýchto podmienok kontrolovať (napr. vyžadovať predloženie dokladu o očkovaní/testovaní/prekonaní ochorenia).

 4. Návštevník berie na vedomie, že:

 1. v priestoroch v užívaní ŠFK je použitý bezpečnostný kamerový systém,

 2. z vybraných podujatí sú vyhotovované obrazové snímky, zvukový a obrazový záznam a obrazovo-zvukový záznam.

 1. Ustanovenia tohto článku VOP platia pre všetkých Návštevníkov podujatí ŠFK/Akcií, vrátane dieťaťa, ktoré sa zúčastňuje podujatia pre deti a mládež a podujatia pre rodiny.

 

 

Čl. 10

Udelenie súhlasu

 

 1. Návštevník bezodplatne dáva Štátnej filharmónii Košice súhlas na použitie jeho mena, podobizní, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov a obrazovo-zvukových záznamov a jeho iných prejavov osobnej povahy (ďalej len „Súhlas“).

 2. ŠFK je oprávnená použiť predmety ochrany podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VOP sama alebo prostredníctvom tretej osoby všetkými známymi spôsobmi použitia a v neobmedzenom rozsahu.

 3. Návštevník udeľuje Súhlas na celý čas trvania doby právnej ochrany predmetov podľa bodu 1 tohto článku VOP.

 4. ŠFK je oprávnená Súhlas postúpiť bez súhlasu Návštevníka.

 

Čl. 11

Spracúvane osobných údajov

 

 1. Spracúvanie osobných údajov Návštevníka a kupujúceho podľa týchto VOP (ďalej spolu aj „Kupujúci“) sa vykonáva na právnom základe - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na umožnenie účasti na podujatí ŠFK prostredníctvom použitia vstupenkového systému (najmä na kúpu eVstupenky, Abonentky, darčekového ePoukazu) v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

 2. Pri spracúvaní osobných údajov Kupujúceho vystupuje ŠFK v pozícii prevádzkovateľa a Kupujúci v pozícii dotknutej osoby.

 3. Účelom spracúvania osobných údajov je umožnenie účasti na podujatí ŠFK (najmä, avšak nie výhradne, kúpa a doručenie Vstupenky, Abonentky, Darčekového poukazu, komunikácia s Kupujúcim, napr. v prípade zmeny alebo zrušenia podujatia) a plnenie povinností ŠFK podľa osobitných právnych predpisov.

 4. Príjemcami osobných údajov sú poskytovateľ vstupenkového systému, subjekty verejnej správy a štátne orgány pri plnení zákonných povinností. ŠFK nepredpokladá prenos osobných údajov do tretej krajiny.

 5. Rozsah spracúvania osobných údajov je určený najmä právami a povinnosťami ŠFK a Kupujúceho podľa týchto VOP, okrem iného najmä v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, navštevovanie podujatí ŠFK a prihlasovanie na konkrétne podujatia, fotografia, videozáznam, informácie o uplatnení Zliav, vrátane osobitnej kategórie osobných údajov - informácia o preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v prípade, že Kupujúci uplatní zľavu ZŤP.

 6. Doba uchovávania osobných údajov bude trvať 5 rokov, pokiaľ osobitný predpis ŠFK neurčí inak.

 7. Spracúvanie osobných údajov je zároveň nevyhnutné na umožnenie účasti na podujatí ŠFK v súlade s právnym základom spracúvania osobných údajov uvedenom v čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).

 8. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom podľa ustanovenia čl. 15 GDPR.

 9. Kupujúci má právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa ustanovení čl. 16 až 17 a čl. 18 GDPR.

 10. Kupujúci má právo na prenosnosť osobných údajov podľa ustanovenia čl. 20 GDPR.

 11. Kupujúci má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR.

 12. Kupujúci má právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa ustanovenia § 100 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

 13. Kupujúci má právo sa v súvislosti s jeho právami v oblasti ochrany osobných údajov, kedykoľvek obrátiť na ŠFK, pričom kontaktné údaje ŠFK sú uvedené v úvode týchto VOP.

 14. V zmysle Zákona o ochrane osobných údajov má Kupujúci právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, výmaz osobných údajov a prenosnosť osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov zo strany ŠFK nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu. Odvolanie súhlasu: Osobné údaje sa nespracúvajú na základe súhlasu, ale na splnenie zákonných povinností. Osobné údaje sú nevyhnutné a v prípade ich neposkytnutia Kupujúci nemôže využiť vstupenkový systém, ani kúpiť Abonentku.

 

Čl. 12

Záverečné ustanovenia

 

 1. Písomnosti súvisiace s účasťou na podujatí ŠFK alebo s právami a povinnosťami podľa týchto VOP bude ŠFK doručovať Kupujúcemu zverejnením na internetovej stránke www.sfk.sk, v tlačenej podobe v pokladni a v prípade rozhodnutia ŠFK i na adresu Kupujúceho poskytnutú ŠFK. Písomnosť sa považuje za doručenú aj dňom, kedy sa vrátila ŠFK ako nedoručená. Písomnosť doručovaná elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu Kupujúceho ním poskytnutú ŠFK sa považuje za doručenú v druhý deň od jej odoslania, a to vrátane prípadu, keď ju adresát neprečítal. Akúkoľvek zmenu adresy na doručovanie, ako aj ostatných kontaktných údajov (napr. e-mailovej adresy) je Kupujúci povinný bezodkladne písomne oznámiť ŠFK spolu s uvedením nového kontaktného údaju, najmä novej adresy pre doručovanie, novej e-mailovej adresy.

 2. Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, osobitnými právnymi predpismi upravujúcimi postavenie Kupujúcich ako spotrebiteľov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

 3. Na riešenie sporov v súvislosti s právami a povinnosťami upravenými týmito VOP sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

 4. VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku, sú zverejnené na internetovej stránke www.sfk.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii v pokladni.

 5. Neoddeliteľnou súčasťou VOP sú prílohy. Podmienky a skutočnosti uvedené v prílohách VOP sú záväzné a platné ako súčasť týchto VOP.

 6. Ak sa dôvod neplatnosti týchto VOP vzťahuje len na niektorú ich časť, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy vzťahu medzi ŠFK a Kupujúcim alebo z povahy ustanovenia nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu.

 7. ŠFK má výhradné právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia či potreby súhlasu Kupujúceho alebo akejkoľvek inej osoby. Nové znenie VOP sa pre Kupujúceho a akúkoľvek inú osobu stáva účinným dňom nadobudnutia účinnosti zmeny VOP. Oznámenie o zmene VOP je realizované prostredníctvom zverejnenia informácie o zmene VOP na internetovej stránke www.sfk.sk a oznamom v pokladni.

 8. VOP môžu byť doplnené osobitnými samostatne vydanými podmienkami, ktoré budú reflektovať vznik mimoriadnej situácie alebo udalostí vis maior (napr. opatrenia k epidemiologickej situácii a pod.).

 9. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 21.12.2022.

 

Košice, dňa 21.12.2022

 

Menu

Vyhľadávanie

Vstupenková pokladŇa

Kontakt:
Dom umenia - Moyzesova 66, Košice
+421 905 073 123
(počas pokladničných hodín)
vstupenky(@)sfk.sk
Otváracie hodiny
PO-ŠT:  10:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00
PI, SO, NE:  Zatvorené

Večerná pokladňa ŠFK je otvorená hodinu pred koncertom a predáva vstupenky iba na aktuálny večerný koncert.

Dom umenia

Adresa:
Moyzesova 66
040 01 Košice
e-mail: sfk(@)sfk.sk
Spojenie MHD:
Električky: 1, 2, 4, 5, 6, 7
Autobusy: 12, 15, 16, 71, 72
Google maps 


Štátna filharmónia Košice je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Privátna zóna:

Prihlásenie EXT                  Prihlásenie COL

Prihlásenie NAS                 Prihlásenie VMM

Newsletter:

Zadaním emailovej adresy vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania noviniek emailom. Viac info.


Copyright Štátna filharmónia Košice © 2018. All Rights Reserved. Design by lenkine. Runs on Audience Toolkit.

Tento web používa cookies.  Viac informácií.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...