Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prázdny

Rešpektujeme vaše súkromie a zároveň chceme, aby ste pri využívaní našich služieb a kontakte s našou organizáciou mali čo najvyšší užívateľský komfort. Preto zbierame a spracovávame iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné k realizácii                   a požadované na základe platných právnych predpisov. Ochrane osobných údajov venujeme zvýšenú pozornosť. Chceme, aby ste mali istotu, že vaše dáta sú u nás v bezpečí a bez vášho výslovného súhlasu nebudú poskytnuté tretím stranám.

 

Prevádzkovateľ

Štátna filharmónia Košice, štátna príspevková organizácia, so sídlom: Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice, IČO: 00164844, DIČ: 2020762535, IČ DPH: SK2020762535, zriadená Rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny Štátnej filharmónie Košice zo dňa 23.08.2021, č.: MK-6559/2021-110/18563, (ďalej len „organizácia“) je prevádzkovateľom, ktorý spracováva pri svojej činnosti osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnom znení (ďalej aj ako „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Organizácia na špecializované činnosti využíva služby sprostredkovateľov, ktorí sú povinní rešpektovať ochranu súkromia v zmysle platných právnych predpisov.

 

Dotknuté osoby

Organizácia prevádzkuje webovú stránku, kde sa využíva technológia cookies. Preto sú všetci návštevníci stránky považovaní za dotknuté osoby, aj keď priamo žiadne údaje neposkytli. Ďalšie skupiny dotknutých osôb tvoria návštevníci, ktorí vyplnili formulár na stránke za konkrétnym účelom a udelili zároveň súhlas na spracovanie údajov poskytnutých formulárom (napr. prihlásenie na odber noviniek - newsletter). Samostatnú skupinu tvoria partneri organizácie, kde pri uzatvorení zmluvy sú potrebné ďalšie informácie aj zo zákonných dôvodov.

 

Rozsah spracovaných údajov a účet spracovania

Osobné údaje sa spracovávajú výlučne pre oprávnené záujmy organizácie, plnenie zákonných povinností v súlade s platnými právnymi predpismi a účely, na spracúvanie ktorých dotknutá osoba udelila súhlas.

Pri všetkých návštevníkoch stránky sú spracovávané: identifikátor osoby, IP adresa, cookies.

Pri odberateľoch noviniek emailom (newsletter) sú spracovávané: identifikátor osoby, meno a priezvisko, emailová adresa.

Pri partneroch sú spracovávané: meno, priezvisko, údaje z dokladu totožnosti a iných predložených dokladov, adresu, email, telefónne číslo a iné relevantné údaje súvisiace so zmluvou alebo zmluvným vzťahom s organizáciou.

Organizácia nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny, ani medzinárodnej organizácii. Pri spracúvaní osobných údajov zo strany organizácie nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, ani k profilovaniu.

 

Príjemcovia

Osobné údaje môžu byť poskytnuté vybraným príjemcom výlučne z dôvodu splnenia vyššie uvedeného účelu spracúvania, pričom k týmto príjemcom patria najmä poskytovatelia služieb pre organizáciu (tzv. sprostredkovatelia), s ktorými má organizácia uzatvorený zmluvný vzťah a ktorí pri spracúvaní osobných údajov postupujú podľa jeho pokynov. Príjemcami osobných údajov môžu byť aj subjekty verejnej správy a štátne orgány pri plnení zákonných povinností.

 

Cookies

Poskytujeme dotknutým osobám detailné informácie o využívaní cookies s možnosťou udelenia alebo odvolania súhlasu pre jednotlivé typy cookies online na stránke. V rámci Cookies služby Google Analytics využívame anonymizáciu IP adresy. Viac informácií TU.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov sa líši v závislosti od účelu a právneho základu spracúvania osobných údajov. Vo všeobecnosti platí, že organizácia uchováva osobné údaje v nasledujúcom trvaní:

 • ·Ak sa osobné údaje spracúvajú z dôvodu splnenia povinnosti vyplývajúcej z platných právnych predpisov – po dobu vyžadovanú príslušnými právnymi predpismi.
 • Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu – po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, alebo do času odvolania súhlasu.

 

Práva dotknutých osôb

Ako dotknutá osoba máte právo:

 • na informácie o spracúvaní vašich osobných údajov;
 • na prístup k osobným údajom, ktoré sa o vás spracúvajú;
 • na opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
 • na vymazanie osobných údajov, napr. v prípade, keď viac nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov v osobitných prípadoch;
 • na prenosnosť osobných údajov, ak to bude technicky možné;
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov;
 • podať návrh na začatie konania podľa ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, najmä ak sa domnievate, že ste boli dotknutý na svojich právach.

Vaše práva môžete uplatniť:

 1. prostredníctvom poverenej osobygdpr@sfk.sk
 2. doručením žiadosti na adresu organizácie: 

Štátna filharmónia Košice, Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice

Na vašu žiadosť odpovieme najneskôr do jedného mesiaca v súlade s platnými právnymi predpismi. Keď si budete chcieť uplatniť svoje práva, môžete byť požiadaný, aby ste poskytli informácie na potvrdenie vašej totožnosti (napr. kliknutie na overovací odkaz, zadanie používateľského mena alebo hesla).

 

 

Menu

Vyhľadávanie

Vstupenková pokladŇa

Kontakt:
Dom umenia - Moyzesova 66, Košice
+421 905 073 123
(počas pokladničných hodín)
vstupenky(@)sfk.sk
Otváracie hodiny
PO-ŠT:  10:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00
PI, SO, NE:  Zatvorené

Večerná pokladňa ŠFK je otvorená hodinu pred koncertom a predáva vstupenky iba na aktuálny večerný koncert.

Dom umenia

Adresa:
Moyzesova 66
040 01 Košice
e-mail: sfk(@)sfk.sk
Spojenie MHD:
Električky: 1, 2, 4, 5, 6, 7
Autobusy: 12, 15, 16, 71, 72
Google maps 


Štátna filharmónia Košice je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Privátna zóna:

Prihlásenie EXT                  Prihlásenie COL

Prihlásenie NAS                 Prihlásenie VMM

Newsletter:

Zadaním emailovej adresy vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania noviniek emailom. Viac info.


Copyright Štátna filharmónia Košice © 2018. All Rights Reserved. Design by lenkine. Runs on Audience Toolkit.

Tento web používa cookies.  Viac informácií.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...