Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti upravuje zákon   č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“).

Kriminalitou sa rozumie konanie, ktoré je trestným činom.

Inou protispoločenskou činnosťou sa rozumie konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom; za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť.

Preverovanie oznámení v Štátnej filharmónii Košice upravuje smernica č. 4/2019 Zásady podávania, prijímania, preverovania a evidovania oznámení o protispoločenskej činnosti (preklik na znenie smernice) v znení dodatku č. 1/2023 (preklik na znenie dodatku č. 1) a dodatku č. 2/2023 (preklik na znenie dodatku č. 2).

Štátna filharmónia Košice je povinná preveriť oznámenie a oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia.

Štátna filharmónia Košice je povinná pri prijímaní, preverovaní a evidencii oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby.

Nikto nesmie hroziť odvetným opatrením alebo postihovať odvetným opatrením oznamovateľa, ani jeho blízku osobu, ani osobu, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením, ako ani ďalšie osoby určené zákonom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Zodpovednou osobou je právnička: JUDr. Mária Majerníková.

Oznámenie možno podať:

a) písomne prostredníctvom poštovej zásielky v zalepenej obálke so zreteľným viditeľným označením "Oznámenie protispoločenskej činnosti - NEOTVÁRAŤ." na korešpondenčnú adresu Štátnej filharmónie Košice, Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice,

b) osobne v podateľni Štátnej filharmónie Košice v zalepenej obálke so zreteľným viditeľným označením  "Oznámenie protispoločenskej činnosti - NEOTVÁRAŤ.",

c) nepretržite prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu: oznamenia@sfk.sk s označením "Oznámenie protispoločenskej činnosti" v predmete správy,

d) ústne do zápisnice kedykoľvek počas prítomnosti zodpovednej osoby v mieste sídla Štátnej filharmónie Košice, a to priamo zodpovednej osobe, pričom oznamovateľ zároveň môže zodpovednú osobu požiadať o osobné stretnutie v primeranej lehote.

E-mailová adresa oznamenia(@)sfk.sk neslúži na podávanie sťažností, oznámení alebo žiadostí podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších právnych predpisov a pod.), ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní (polícia, prokuratúra).

Upozornenie: Podaním oznámenia Štátnej filharmónii Košice nie je dotknutá povinnosť oznámiť trestný čin ani prekaziť trestný čin podľa ustanovenia § 340 a § 341 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších právnych predpisov.

 

Poskytnutie ochrany pri oznámení trestného činu

Žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, môže podať oznamovateľ zároveň s oznámením alebo počas trestného konania; žiadosť sa podáva prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice. Ak sa žiadosť o poskytnutie ochrany oznamovateľovi podá inému orgánu verejnej moci, ten ju bezodkladne postúpi prokurátorovi.

Žiadosť o poskytnutie ochrany obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, ktorý podáva žiadosť, miesto výkonu jeho práce a označenie jeho zamestnávateľa; žiadosť obsahuje aj údaje o blízkej osobe, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ alebo je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa a oznamovateľ žiada o ochranu aj pre túto blízku osobu.

 

Poskytnutie ochrany pri oznámení správneho deliktu

Žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, môže podať oznamovateľ zároveň s oznámením alebo počas konania o správnom delikte; žiadosť o poskytnutie ochrany sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte (ďalej len „správny orgán“). Ak sa žiadosť o poskytnutie ochrany oznamovateľovi podá inému orgánu verejnej moci, ten ju bezodkladne postúpi príslušnému správnemu orgánu.

Žiadosť o poskytnutie ochrany obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, ktorý podáva žiadosť, miesto výkonu jeho práce a označenie jeho zamestnávateľa; žiadosť obsahuje aj údaje o blízkej osobe, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ alebo je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa a oznamovateľ žiada o ochranu aj pre túto blízku osobu.

 

Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu

Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať Úrad na ochranu oznamovateľov do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.

Úrad na ochranu oznamovateľov bezodkladne pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu, ak bola dodržaná lehota 15 dní a ak zamestnávateľ v primeranej lehote určenej Úradom na ochranu oznamovateľov nepreukáže, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť s oznámením. Úrad na ochranu oznamovateľov vydá potvrdenie o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu a doručí ho zamestnávateľovi a oznamovateľovi.

V potvrdení sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, označenie zamestnávateľa a pracovnoprávny úkon, ktorého účinnosť je pozastavená. Ak Úrad na ochranu oznamovateľov nevyhovie žiadosti o pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu, písomne oznámi oznamovateľovi dôvody, pre ktoré nepozastavil účinnosť pracovnoprávneho úkonu.

Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa začína dňom doručenia potvrdenia oznamovateľovi. Rozhodnutiu, ktoré je pracovnoprávnym úkonom, sa pozastavením účinnosti odkladá vykonateľnosť.

Úrad na ochranu oznamovateľov oznamovateľa pri doručení potvrdenia písomne poučí o:

1.) možnosti podať na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia a

2.) skutočnosti, že pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa skončí uplynutím 30 dní od doručenia potvrdenia oznamovateľovi, pričom doručením návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na súd počas tejto lehoty sa trvanie pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho úkonu predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu.

 

Oznámenie možno tiež podať na orgány príslušné na prijatie oznámenia, ktorými sú Úrad na ochranu oznamovateľov, prokuratúra alebo správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou podľa ustanovenia § 2 písm. d) bodu 3 a 4 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti alebo príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Európskej Únie.

 

Úrad na ochranu oznamovateľov

https://www.oznamovatelia.sk/dolezite-informacie-pre-oznamovatelov-o-dalsom-postupe-po-podani-oznamenia/

Oznámenie možno urobiť:

Elektronicky – https://formular.oznamovatelia.sk/form/mail

Poštou/osobne na adrese – Námestie slobody 29, 811 06 Bratislava

 

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Štúrova 2, 812 85 Bratislava

Tel. číslo: 02/208 37 505, 02/595 32 505

E-mail: podatelna.gpsr@genpro.gov.sk

Internetová stránka: https://www.genpro.gov.sk/

 

Prokuratúra

https://www.genpro.gov.sk/kontakty-a-uradne-hodiny-12cb.html

 

Úrad špeciálnej prokuratúry

Štúrova 2, 812 85 Bratislava

Tel. číslo: 033/2837 196, 033/2837 192

E-mail: Podatelna.USPGP@genpro.gov.sk

Internetová stránka: https://www.genpro.gov.sk/kontakty-a-uradne-hodiny/burad-specialnej-prokuraturyb-1cd5.html

 

Viac informácií sa nachádza na stránke:

https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/kam-oznamit-korupciu/?csrt=2889891127658196380

 

Alexandra Dovgan, fotografia

Žiarivý talent Alexandra Dovgan v Košiciach!

Z berlínskeho Konzerthausu mieri do košického Domu umenia. Svetová klaviristka najmladšej generácie Alexandra Dovgan spolu s orchestrom ŠFK zahrá Schumannov Klavírny koncert inšpirovaný milovanou osobou. Dirigent Eugene Tzigane s košickou filharmóniou naštuduje aj Symfóniu č. 4 od Anton Brucknera. Koncert z abonentného cyklu A s názvom BRUCKNEROVA ROMANTICKÁ sa uskutoční vo štvrtok 22. februára 2024 o 19:00 v Dome umenia.

Čitať viac »

Na Valentína do filharmónie

Štátna filharmónia Košice pozýva príjemne sa naladiť vznešenou hudbou na koncert s názvom ENIGMA VARIÁCIE. Pod taktovkou hlavného hosťujúceho dirigenta Zbyňka Müllera uvedie orchester ŠFK dielo Edwarda Elgara – Enigma, variácie na vlastnú tému a Simple Symphony od Benjamina Brittena. V Koncerte pre hoboj a sláčikový orchester a mol od Ralpha Vaughana Williamsa sa predstaví hobojistka Anna Štrbová. Koncert z abonentného cyklu A sa uskutoční vo štvrtok 15. februára 2024 o 19:00 v Dome umenia.

Čitať viac »

Večer francúzskej hudby v košickom Dome umenia

Massenet, Saint-Saëns a Bizet – traja francúzski skladatelia v interpretácii orchestra Štátnej filharmónie Košice. Tak znie pozvánka na tematický večer, ktorý povedie milovník francúzskej hudby šéfdirigent ŠFK Robert Jindra. Sólovo sa predstaví Emanuel Graf v jednom z najpopulárnejších koncertov pre violončelo. Koncert z abonentného cyklu A s názvom VEČER FRANCÚZSKEJ HUDBY sa uskutoční vo štvrtok 8. februára 2024 o 19:00 v Dome umenia. Podujatie podporil Francúzsky inštitút v Bratislave.

Čitať viac »

Hudobná exkurzia do klasicizmu

Do sveta hudobného klasicizmu privedie svojich návštevníkov orchester Štátnej filharmónie Košice pod vedením českého dirigenta Jiřího Habarta. V spoločnosti Beethovena, Hummela a Mozarta sa poslucháči ocitnú 1. februára 2024 o 19:00 v Dome umenia. Sólistom koncertu z cyklu B s názvom MAJSTRI KLASICIZMU bude trubkár Jiří Houdek. Podujatiu predchádzajú verejná generálka o 10:00 a predkoncertné stretnutie s lektorom dramaturgie Petrom Katinom a hosťami o 18:00.

Čitať viac »

Menu

Vyhľadávanie

Vstupenková pokladŇa

Kontakt:
Dom umenia - Moyzesova 66, Košice
+421 905 073 123
(počas pokladničných hodín)
vstupenky(@)sfk.sk
Otváracie hodiny
PO-ŠT:  10:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00
PI, SO, NE:  Zatvorené

Večerná pokladňa ŠFK je otvorená hodinu pred koncertom a predáva vstupenky iba na aktuálny večerný koncert.

Dom umenia

Adresa:
Moyzesova 66
040 01 Košice
e-mail: sfk(@)sfk.sk
Spojenie MHD:
Električky: 1, 2, 4, 5, 6, 7
Autobusy: 12, 15, 16, 71, 72
Google maps 


Štátna filharmónia Košice je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Privátna zóna:

Prihlásenie EXT                  Prihlásenie COL

Prihlásenie NAS                 Prihlásenie VMM

Newsletter:

Zadaním emailovej adresy vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania noviniek emailom. Viac info.


Copyright Štátna filharmónia Košice © 2018. All Rights Reserved. Design by lenkine. Runs on Audience Toolkit.

Tento web používa cookies.  Viac informácií.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...