OZ
Filharmónia

Podporte to, čo máte radi - dobrú hudbu

Milí priatelia, Srdečne Vám ďakujeme za vašu priazeň, ktorú nám preukazujete pravidelnými návštevami našich koncertov, srdečným potleskom, reakciami a ohlasmi pri osobných stretnutiach. Vážime si vaše listy, e-mailové odkazy a postrehy. Ešte raz: ďakujeme!

Osobitne ďakujeme všetkým anonymným darcom, ktorí poukázali 2% zo svojej odvedenej dane na účet Občianskeho združenia FILHARMÓNIA. Prispeli tým k realizácii mnohých projektov (koncerty pre mládež, Hudba v nemocnici).

Vážení priatelia a priaznivci Štátnej filharmónie Košice, veríme, že koncerty Štátnej filharmónie Košice, zamerané na najširší okruh divákov rôzneho veku a sociálnych vrstiev, ale aj naša výrazná snaha osloviť všetky generácie divákov, ako aj snaha propagovať klasické interpretačné umenie na Slovensku aj v zahraničí, budú pre vás dostatočným argumentom a vaše rozhodnutie poskytnúť 2% z vašej dane aj v nasledujúcom roku bude pozitívne. Vopred Vám ďakujeme za vašu priazeň a pomoc.


IČO: 35 549 530, DIČ: 20 217 030 90
IBAN: SK 87 1100 0000 0026 2672 0041
BIC/SWIFT: TATRSKBX
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: FILHARMÓNIA
Sídlo: 040 01 Košice, Moyzesova 66

Prázdny

2% z dane

Milí priatelia hudby, Štátna filharmónia Košice už takmer päť desaťročí ponúka obyvateľom nášho mesta i regiónu trvalé hodnoty v podobe nezabudnuteľných zážitkov zo stretnutia s krásnom, zo stretnutia s muzikou, ktorej kvality overil a zúročil čas.

Naša inštitúcia počas sezóny okrem pravidelných koncertov organizuje aj tri veľké, v umeleckom svete etablované festivaly – Košickú hudobnú jar, Medzinárodný organový festival Ivana Sokola i festival súčasného umenia ARS NOVA. Na všetkých troch podujatiach majú poslucháči možnosť vidieť a počuť hrať muzikantov európskych i svetových kvalít.

Okrem toho, že prinášame kvalitnú muziku do miest nášho regiónu, máme stálu ambíciu približovať hudobné umenie mladému poslucháčovi. Kontaktovať sa s ním túžime nielen prostredníctvom školstva a umeleckého školstva, ale radi by sme v našej sále stále častejšie vítali aj rodiny s deťmi.

Neustále sa tiež snažíme o odborný rast členov nášho združenia, ktorému chceme ponúkať nadštandardný prístup k hudobnému umeniu prostredníctvom vzdelávacích aktivít a edičných činností. Na to, aby naša úroveň a vaša radosť z nej mohla rásť, sú však nutné okrem nášho nasadenia aj finančné prostriedky. Preto si vás naše Občianske združenie Filharmónia dovoľujeme požiadať o 2% z odvedenej dane.
ĎAKUJEME!


Údaje o prijímateľovi 2% z dane:
Obchodné meno: FILHARMÓNIA
Právna forma: občianske združenie
IČO: 35 549 530
Sídlo: Moyzesova 66, 040 01 Košice
IBAN: SK87 1100 0000 0026 2672 0041
BIC/SWIFT: TATRSKBX
DIČ: 2021703090

Na stiahnutie: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO za rok 2022

Stanovy Občianskeho združenia FILHARMÓNIA

Prázdny

Čl.I.

Základné ustanovenia

Filharmónia je občianske, záujmové, nezávislé, dobrovoľné združenie - právny subjekt ustanovený v zmysle Zákona č.83/1990 Zb.

1/ Názov: Filharmónia
2/ Sídlo: Dom umenia, Moyzesova 66, 041 01 Košice
3/ Pôsobnosť: územie celého Slovenska

 

Čl.II.
Ciele OZ Filharmónia

Na základe dobrovoľnosti a záujmu spájať ľudí, ktorí majú pozitívny vzťah k hudbe. Podporovať rozvoj umeleckých aktivít Štátnej filharmónie Košice. Priblížiť hudobné umenie mladému divákovi, poslucháčovi, ale aj sprostredkovať kontakt so živým koncertom pre obyvateľov miest v našich regiónoch. Rozvíjať a podporovať spoluprácu s mladou generáciou, školstvom i umeleckým školstvom. Zabezpečovať starostlivosť o odborný rast členov združenia a ponúknuť im možnosť nadštandardného prístupu k hudobnému umeniu cestou vlastných aktivít , edičných činností, mimokoncertných vzdelávacích aktivít ap. Na podporu svojej činnosti môže OZ Filharmónia vykonávať obchodnú a agentúrnu činnosť.

 

Čl.III.
Členstvo

Členom OZF môžu byť osoby staršie ako 18 rokov, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so Stanovami a cieľom OZ Filharmónia.

 1. Členstvo môže byť individuálne a kolektívne .
 2. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky Predsedníctvo OZF.
 3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena OZ.
 4. Členstvo zaniká :
  - písomným oznámením člena o vystúpení z OZF
  - vylúčením - pre hrubé porušenie Stanov a cieľov OZF
  - úmrtím člena
  - zánikom OZF
 5. Osobitným režimom môže vzniknúť aj čestné členstvo OZF.

 

Čl.IV.
Práva a povinnosti členov

Riadni členovia OZ Filharmónia

 • sú oprávnení a povinní podieľať sa na realizácii poslania a cieľov OZF
 • majú právo voliť a byť volení do orgánov OZF
 • majú právo užívať výhody vyplývajúce z členstva

Čestní členovia OZ Filharmónia

 • Čestným členom sa môže stať osoba, ktorá sa významným dielom zaslúžila o realizáciu poslania a cieľov OZF, na základe rozhodnutia príslušného orgánu OZF.
 • Čestní členovia platia členské príspevky dobrovoľne.
 • Nie sú volení do orgánov OZF, môžu využiť svoj hlas ako poradný, nie rozhodujúci.

 

Čl. V.
Orgány OZ Filharmónia

Orgánmi OZ F sú:

 • Valné zhromaždenie
 • Predsedníctvo OZF
 • Štatutárny orgán / predseda OZF/
 • Dozorná rada OZF

1. Valné zhromaždenie
- je najvyšší orgán OZF a tvoria ho všetci riadni členovia.

 • schvaľuje Plán hlavných úloh na nasledujúce obdobie a vyhodnocuje predošlé obdobie
 • volí a odvoláva členov Predsedníctva, Dozornú radu, kontroluje a vyhodnocuje ich činnosť
 • schvaľuje rozpočet OZF na návrh Predsedníctva rozhoduje o čestnom členstve alebo zániku riadneho členstva
 • rozhoduje o zrušení,resp. zániku OZF.

Valné zhromaždenie zasadá najmenej raz ročne na základe rozhodnutia Predsedníctva. VZ je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho riadnych členov. Ak po začiatku VZ do 1 hodiny nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, aj v takomto prípade je VZ uznášaniaschopné, akoby boli prítomní všetci členovia. Uznesenia sú záväzné pre všetkých členov, ak ich schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov.

2. Predsedníctvo OZF
Je výkonný, operatívny orgán ktorý volí a odvoláva VZ. Mandát členov predsedníctva je na dva roky, po zvolení si sami zvolia predsedu. V závažnom prípade skončenia mandátu 1, maximálne dvoch členov Predsedníctva si toto môže kooptovať ďalších členov predsedníctva do najbližšieho VZ, ktoré kooptáciu potvrdí, alebo zvolí nových členov predsedníctva.

V prípade abdikácie celého Predsedníctva preberá kompetencie predseda, ktorý zvolá mimoriadne VZ, aby riešilo vzniknutú situáciu.

Predsedníctvo OZ F:

 • zabezpečuje realizáciu cieľov OZF a plnenie uznesení VZ
 • hospodári s majetkom OZF
 • schvaľuje ročný plán práce Predsedníctva a zabezpečuje jeho plnenie
 • volí zo svojich členov predsedu, podpredsedu a tajomníka predsedníctva
 • rozhoduje o prijatí a vylúčení riadneho člena
 • navrhuje Valnému zhromaždeniu čestného člena OZF
 • organizačne pripravuje VZ
 • na základe rozhodnutia VZ v prípade zániku OZF menuje likvidátora

3. Predseda OZ Filharmónia
- zvoláva a riadi zasadnutia Predsedníctva. Predseda OZF vystupuje navonok ako štatutárny zástupca OZF s kompetenciami podpisovať a rozhodovať vo veciach, ktoré vyplývajú z poslania a plánu činnosti OZF. V jeho neprítomnosti ho oficiálne zastupuje ním poverený člen predsedníctva.

4. Dozorná rada OZF
- je kontrolným orgánom OZF, volí a odvoláva ju VZ. Dozorná rada kontroluje dodržiavanie stanov jej orgánmi, hospodárenie s finančnými prostriedkami a iným majetkom OZF. O výsledkoch vykonaných kontrol a o svojej činnosti podáva správu Valnému zhromaždeniu a Predsedníctvu OZF.

 

Čl. VI.
Majetok a hospodárenie

Hospodárenie OZF je upravené v súlade s platnými predpismi SR pre neziskové organizácie a plánom činnosti a rozpočtu na kalendárny rok, schválenými orgánmi OZF.

 • Majetok hospodárenia tvoria členské príspevky, príspevky a dary fyzických i právnických osôb, príspevky z fondov a nadácií, príp. iných subjektov,výnosy z majetku či vlastnej obchodnej a agentúrnej činnosti OZF.
 • Finančné prostriedky sa ukladajú v peňažnom ústave na bežný účet, príp. devízový účet. Právo na čerpanie z účtu vyžaduje 2 vzorové podpisy.
 • Veci trvalej hodnoty sa evidujú v inventárnej knihe. Inventarizácia majektu sa vykonáva raz ročne ku koncu kalendárneho roka a pri odovzdávaní funkcie pokladníka.
 • Účelové príspevky a dary fyzických a právnických osôb alebo iných subjektov sa evidujú v osobitnom zozname.

 

Čl. VII.
Zánik OZ Filharmónia

O zániku OZF rozhodne Valné zhromaždenie, ktoré súčasne menuje likvidátora. na vykonanie majetkovo-právneho vysporiadania . Použiteľný zostatok majetku sa po vysporiadaní predisponuje na Štátnu filharmóniu Košice. Likvidátor do 30 dní po ukončení likvidácie oznámi zánik OZF na príslušnom odbore MV SR.

 

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

Občianske združenie Filharmónia vzniká dňom registrácie na MV SR. Do zvolania prvého Valného zhromaždenia právomoc Predsedníctva OZF primeraným spôsobom vykonáva Prípravný výbor OZF. Rozhoduje o prijatí členov, pripravuje Valné zhromaždenie. Predseda Prípravného výboru na základe rozhodnutia PV zvolá prvé VZ, najneskôr do jedného roka po registrácii OZF. Samostatná právna subjektivita OZF nevylučuje možnosť kooperácie a spájania s občianskymi subjektami podobného zamerania. Stanovy OZ Filharmónia nadobúdajú platnosť po schválení Valným zhromaždením. Zmeny a úpravy Stanov OZF schvaľuje VZ, alebo ním poverené Predsedníctvo OZF.
V Košiciach, 15.11. 2002

Menu

Vyhľadávanie

Vstupenková pokladŇa

Kontakt:
Dom umenia - Moyzesova 66, Košice
+421 905 073 123
(počas pokladničných hodín)
vstupenky(@)sfk.sk
Otváracie hodiny
PO-ŠT:  10:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00
PI, SO, NE:  Zatvorené

Večerná pokladňa ŠFK je otvorená hodinu pred koncertom a predáva vstupenky iba na aktuálny večerný koncert.

Dom umenia

Adresa:
Moyzesova 66
040 01 Košice
e-mail: sfk(@)sfk.sk
Spojenie MHD:
Električky: 1, 2, 4, 5, 6, 7
Autobusy: 12, 15, 16, 71, 72
Google maps 


Štátna filharmónia Košice je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Privátna zóna:

Prihlásenie EXT                  Prihlásenie COL

Prihlásenie NAS                 Prihlásenie VMM

Newsletter:

Zadaním emailovej adresy vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania noviniek emailom. Viac info.


Copyright Štátna filharmónia Košice © 2018. All Rights Reserved. Design by lenkine. Runs on Audience Toolkit.

Tento web používa cookies.  Viac informácií.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...